Newyddion

Myfyriwr o Gaergrawnt yn ymweld â Choleg Cambria

October 4, 2013

Image

Cafodd y myfyrwyr hynny sy’n astudio TGAU yn y Gyfraith ar  y rhaglen Gyswllt Ysgolion yng Ngholeg Cambria Iâl sgwrs addysgiadol yn ddiweddar, gan Will Antony, myfyriwr cyfraith yng Nghaergrawnt.

Dilynodd Will yr un cwrs yng Ngholeg Cambria Iâl bum mlynedd yn ôl, a dychwelodd yno i rannu ei brofiadau gyda myfyrwyr Blwyddyn 10, sydd newydd ddechrau’r rhaglen.

Roedd stori Will yn un ysbrydoledig iawn a dywedodd wrth y myfyrwyr na fyddai ef efallai wedi cael lle yng Ngholeg Downing, Prifysgol Caergrawnt yn astudio’r gyfraith oni bai am y rhaglen gyswllt ysgolion. Mynychodd Will Ysgol Uwchradd Darland yn yr Orsedd, a bu’n astudio TGAU yn Y Gyfraith ac Economeg trwy’r rhaglen gyswllt ysgolion yng Ngholeg Cambria. Llwyddodd i ennill gradd A* yn y Gyfraith a gradd A mewn Economeg yn yr amser y byddai hi’n  ei gymryd fel rheol i astudio un  TGAU yn unig.

Roedd gan Will dri chyngor buddiol ar gyfer llwyddo; dywedodd wrth y myfyrwyr am sicrhau eu bod yn deall pethau o’r dechrau ac i ofyn os nad oeddynt yn deall unrhyw beth, gweithio’n galed ond mwynhau eu hunain hefyd, ac yn olaf anelu’n uchel. Dywedodd hefyd bod y rhaglen yn dda gan ei bod hi’n galluogi myfyrwyr i gyfarfod myfyrwyr eraill o ysgolion eraill, sy’n debyg iddynt eu hunain.

Mae myfyrwyr y rhaglen Gyswllt Ysgolion yng Ngholeg Cambria Iâl yn cael dewis astudio TGAU Y Gyfraith ochr yn ochr â naill ai Seicoleg neu Economeg. Soniodd pa mor gystadleuol yw’r byd gwaith bellach a bod y cyrsiau TGAU yma’n darparu sgiliau gwerthfawr.

Ar ôl cwblhau ei gyrsiau TGAU aeth Will ymlaen i wneud Lefel A mewn Mathemateg, Ffiseg, Cemeg ac Economeg. Yn ystod y broses ymgeisio cafodd ei wahodd i gyfweliad ym Mhrifysgol Caergrawnt. Yn ystod y cyfweliad yma, bu i’r staff wneud sylw ynghylch y cwrs TGAU mewn Cyfraith yr oedd Will wedi ei ddilyn, ac mae’n credu bod hyn wedi helpu ei gais.

Dywedodd Lawrence Wood Is-Bennaeth y Cwricwlwm a Phrofiadau Dysgwyr yng Ngholeg Cambria:

“Gwnaeth Will gyfraniad rhagorol i fywyd coleg ac er ei fod bellach yn ŵr ifanc prysur, mae’n parhau i wneud hynny. Roedd ei ymweliad yn un arbennig, a heb amheuaeth bu iddo ysbrydoli’r disgyblion yma o Wrecsam a dweud wrthynt beth y gellir ei gyflawni trwy waith caled ac ymrwymiad, a bod modd iddynt hwythau fynd ymlaen i rai o brifysgolion gorau’r byd.”

Tags: ,