Newyddion

Myfyriwr Coleg Cambria yn ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod y Dysgwyr

April 24, 2014

Copy of Y Gadair - Eisteddfod y Dysgwyr

Enillodd dysgwr Cymraeg i Oedolion Coleg Cambria, Lynn Forster, Gadair Eisteddfod y Dysgwyr a gynhaliwyd yn Theatr Clwyd yr Wyddgrug yn ddiweddar.

Mae’r Eisteddfod, sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn, yn gyfle i bobl sy’n dysgu Cymraeg i ddod at ei gilydd i ymarfer a chlywed y Gymraeg tra byddant hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau llwyfan a gwaith cartref, celf a chrefft, coginio ac adrannau celf.

Enillodd Lynn Forster gystadleuaeth y Gadair trwy ysgrifennu cerdd ar y thema ‘Arwr’ yn seiliedig ar hanes Owain Glyndŵr.

Wrth ymfalchïo yn ei llwyddiant, bu Lynn yn dwyn i gof y rhesymau y dewisodd ddysgu Cymraeg yn y lle cyntaf:

‘’Daeth fy nheulu i fyw i Fflint pan oeddwn yn 12 oed, a oedd yn golygu nad oeddwn wedi astudio’r Gymraeg nes cyrraedd yr Ysgol Uwchradd ac roedd hwnnw’n anfantais fawr i mi. Roeddwn wrth fy modd gydag ieithoedd a bûm yn astudio Ffrangeg, Almaeneg a Lladin i Lefel O a chwrs TGAU Sbaeneg yn ddiweddar yn rhan-amser.

‘’Yn ystod y blynyddoedd diweddar, bûm yn dilyn cwrs gradd yn rhan-amser ym Mhrifysgol Bangor, i’m dychwelyd i fyd addysg. Wedi i fi gael fy ngradd, roedd angen her arall arnaf a meddyliais y byddai dysgu iaith y wlad yr oeddwn yn byw ynddi yn rhoi’r her hwnnw i mi, yn ogystal â rhoi’r fantais wirioneddol o allu defnyddio’r iaith.

‘’Rwyf wedi mynychu dosbarthiadau nos ers sawl blwyddyn. Ar hyn o bryd, rwy’n astudio ddwywaith yr wythnos ac yn cael digon o gyfle i ymarfer gan fod yna rwydwaith cefnogi rhagorol a llawer o weithgareddau cymdeithasol i ddysgwyr yn yr ardal hon.

‘’Yn ein hamser hamdden, mae fy ngŵr a minnau’n mwynhau ymuno mewn digwyddiadau sy’n ail-greu brwydrau canoloesol. Yn ystod yr hydref diwethaf, roeddem yn Theatr Clwyd ac roedd arddangosfa gelf yn yr oriel am Sycharth a sut y byddai wedi edrych yn y bedwaredd ganrif ar ddeg pan oedd Owain Glyndwr, ei deulu a’i osgordd yn byw yno. Roedd yn ysbrydoledig, ac o ganlyniad ymwelais â Sycharth a dechreuais ddarllen rhagor am hanes Sycharth ac Owain Glyndwr yn benodol.

“Clywais am yr Eisteddfod gan fy nhiwtoriaid ac, i fod yn onest, nid yw cystadlu’n rhywbeth yr wyf yn teimlo’n gyfforddus yn ei wneud fel rheol. Fodd bynnag, pan edrychais ar y cystadlaethau ysgrifenedig, sylwais ar y gystadleuaeth i ysgrifennu cerdd gyda’r teitl ‘Arwr’. Daeth hwn ag Owain Glyndwr i’r cof ar unwaith ac ysbrydolodd fi i ysgrifennu cerdd am Owain Glyndwr sy’n parhau’n wir arwr i lawer, ac i minnau hefyd.”