Newyddion

Llwyddiant sy’n torri record i fyfyrwyr marchnata proffesiynol

December 13, 2016

cim-students-success-at-coleg-cambria-dec-2016img_4123-1

Cyflawnwyd y nifer uchaf erioed o raddau rhagoriaeth gan fyfyrwyr marchnata myfyrwyr Coleg Cambria yn ddiweddar.  Roedd y myfyrwyr a ragorodd yn eu hasesiadau, yn cwblhau eu cwrs Tystysgrif Sylfaen Marchnata (CIM) neu Dystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), yn y coleg.

Mae Coleg Cambria yn ganolfan astudio achrededig ar gyfer cyrsiau CIM a chafodd ei ddyfarnu’n ‘rhagorol’ ar ôl ymweliadau Estyn yn 2015.  Rydym bellach yn cynnig tri chwrs CIM, sef:

  1. Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata.  Dyma gwrs lefel 3, ar gyfer y rhai sy’n dechrau eu gyrfa mewn marchnata; a
  2. Tystysgrif mewn Marchnata CIM, sy’n gwrs proffesiynol lefel 4 (safon gradd Sylfaen), sydd wedi’i anelu at ymarferwyr marchnata mwy profiadol a / neu’r rheiny sydd â chymwysterau lefel uwch.

Oherwydd ei lwyddiant parhaus, , derbyniodd Coleg Cambria achrediad yn ddiweddar gan y Sefydliad Marchnata Siartredig i gyflwyno eu trydydd cwrs, sef: Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol, o fis Ionawr 2017, sy’n gymhwyster lefel 6.  Cafodd y Diploma ei anelu at uwch farchnatwyr, neu ar gyfer y rhai sy’n yn anelu at fod yn hynny, ac sydd â chymwysterau lefel uwch gyda chynnwys marchnata ynddyn

Dywedodd Stephanie Littler, Arweinydd Rhaglen CIM a darlithydd yng Ngholeg Cambria:

“Rwy’n teimlo bod y canlyniadau asesiadau CIM rhagorol, y mae dysgwyr Coleg Cambria yn parhau i’w hennill, yn ganlyniad i’w penderfyniad i gyflawni rhagoriaeth mewn marchnata; y darlithwyr profiadol; yr ymarferwyr marchnata medrus sy’n defnyddio nifer o dechnegau addysgu gwahanol effeithiol ac ymrwymiad y coleg i ddarparu amgylchedd dysgu cefnogol lle mae datblygiad proffesiynol effeithiol yn gallu ffynnu ynddo.”

Dywedodd hefyd: “Mae’r datblygiad proffesiynol hwn yn gallu cael effaith fawr ar yrfa’r gweithiwr unigol a’r gweithleoedd maen nhw’n eu gwasanaethu.  Cafodd ei ddarganfod bod hyfforddiant ar gyrsiau proffesiynol, fel rhai’r CIM, yn arwain at gynyddu cynhyrchiant, effeithlonrwydd a boddhad swydd, llai o drosiant staff a gwasanaeth cwsmeriaid gwell.  Mae’r rhain i gyd yn eu tro yn cael effaith gadarnhaol ar y cwmni’n gyffredinol ac o fudd i’r gweithwyr.  Mae rhai o fyfyrwyr CIM Coleg Cambria wedi elwa trwy gael eu dyrchafu i swyddi uwch yn eu gweithleoedd presennol gan gyfoethogi swyddi a sicrhau swyddi marchnata newydd.”

Mae’r coleg wedi derbyn adborth ardderchog gan ei gwsmeriaid sy’n cefnogi hynny. Dywedodd dau o fyfyrwyr CIM:

Dywedodd Nia Jones o Celebrity Slim: “Mi roedd y cwrs CIM yn amhrisiadwy i mi.  Mae’r wybodaeth a’r sgiliau y gwnes i eu dysgu yn rhai y byddaf yn parhau i’w defnyddio drwy gydol fy ngyrfa.  Mae’r cwrs yn dysgu sgiliau marchnata ymarferol yn ogystal â theori, y gallwch chi ei addasu i’w ddefnyddio yn eich busnes bob dydd.  Mae Stephanie yn athrawes wych ac mae hi’n eich helpu chi’n fawr.”

Dywedodd Jack Chapman: “Roedd astudio cyrsiau CIM yng Ngholeg Cambria yn ddiddorol ac yn braf. Ers dechrau astudio yno rydw i wedi symud i swydd farchnata ac mae’r wybodaeth a gefais i yn ddefnyddiol yn fy ngwaith.”

Dywedodd Stephanie hefyd: “Mae’r cyrsiau CIM rydyn ni’n eu cynnig yn parhau i fod yn boblogaidd gyda dysgwyr lleol oherwydd eu bod yn darparu cyfle i feithrin sgiliau marchnata ymarferol ddefnyddiol, yn ddigidol ac yn draddodiadol ar lefelau gyrfa gwahanol.  Mae’r cymwysterau CIM yn cael eu harwain gan y diwydiant ac yn cael eu cydnabod yn fyd-eang.  Yn wir, cafodd ei ddarganfod fod 95% o gyflogwyr Prydain yn cydnabod cymwysterau CIM ac mae llawer o asiantaethau recriwtio yn ystyried ymgeiswyr gyda chymwysterau CIM yn fwy ffafriol, wrth i gyflogwyr ofyn yn gynyddol am y cymwysterau yma wrth recriwtio.  Mae cymwysterau CIM yn ffordd fwy cost-effeithiol i ennill cymwysterau lefel uwch o’i gymharu â gradd israddedig.  Maen nhw felly’n ffordd arall o gael gradd israddedig.  Mi fyddwn i’n bersonol yn argymell gwneud cymhwyster CIM os ydych o ddifrif am gale gyrfa mewn marchnata.”

Yn ogystal â recriwtio myfyrwyr i ddilyn y Diploma CIM newydd mewn Marchnata Proffesiynol, mae’r coleg hefyd yn falch o gael derbyn myfyrwyr newydd i astudio ar fodiwlau marchnata digidol  Tystysgrif Sylfaen CIM a’r Dystysgrif Mewn Marchnata Proffesiynol, sydd hefyd yn dechrau ym mis Ionawr 2017.  I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 0300 30 30 006 neu ewch i www.cambria.ac.uk

cim-logo