Newyddion

Llwyddiant Mawr y Diwrnod Teuluol yn Llysfasi

June 19, 2013

Roedd Coleg Llysfasi yn hynod o brysur a dan ei sang ar gyfer ei Ddiwrnod Teuluol cyntaf, ddydd Sadwrn (8 Mehefin), gyda’r haul yn disgleirio trwy’r dydd. Manteisiodd yr ymwelwyr yn llawn ar y cyfle i brofi nifer o wahanol weithgareddau, sialensiau ac arddangosiadau a oedd ar gael iddynt yn Niwrnod Teuluol cyntaf y coleg.

Yn ystod y digwyddiad bu’r oedolion a’r plant yn rhoi cynnig ar wahanol sgiliau a chrefftau, bob un ohonynt wedi’u darparu gan Grŵp Colegau Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Iâl a stondinau allanol.

Ymysg y gweithgareddau mwyaf poblogaidd roedd sialens y cloddiwr bychan, gwneud printiadau, creu trefniadau blodau, gwneud blychau perlysiau a gwylio’r tîm coedwigaeth yn creu cerfluniau madarch ar gyfer yr ardd.  Cafodd yr ymwelwyr gyfle hefyd i ymweld â’r gornel anifeiliaid anwes, y llaethdy newydd, yn ogystal â gwylio’r gystadleuaeth cneifio, a chael eu cŵn yn cystadlu yn y sioe gŵn llawn hwyl Trefnwyd y digwyddiad i ddathlu’r cyfleoedd dysgu sydd ar gael yng Ngrŵp Colegau Coleg Glannau Dyfrdwy ac i wahodd y gymuned leol i weld y cyfleusterau sydd ar gael yn eu coleg. Roedd ardal benodol yn dathlu Dysgu yn y Gymuned, a oedd yn cynnig cyfle i’r ymwelwyr i weld arddangosiadau gan y myfyrwyr ac i sgwrsio gyda’r tiwtoriaid.

Roedd y Diwrnod Teuluol yn cynnig Ardal y Plant i’r genhedlaeth iau, gyda gweithgareddau fel crefftau, peintio ewinedd, addurno bisgedi a pheintio wynebau. Roedd hyd yn oed gemau lu ar gestyll gwynt i’r plant mwyaf egnïol. Roedd holl elw’r digwyddiad yn mynd tuag at Sefydliad y Galon Cymru, sef elusen y coleg eleni.

Dywedodd David Jones, Pennaeth Coleg Glannau Dyfrdwy:

“Dyma’r tro cyntaf i ni gynnal digwyddiad fel hyn yng Ngholeg Llysfasi.  Roedd yn wych gweld cymaint o bobl leol yn mwynhau’r gweithgareddau ac yn edrych ar waith y gwahanol adrannau.  Gyda’r uno arfaethedig gyda Choleg Iâl Wrecsam ar 1 Awst, roedd yn braf gweld ymwelwyr yn rhoi cynnig ar weithgareddau adrannau celf ac arlwyo Coleg Iâl, yn ogystal â’r adrannau a ddaeth draw o Goleg Llaneurgain.

Oherwydd llwyddiant y diwrnod, rwy’n siŵr y bydd yn ddigwyddiad blynyddol ar galendr digwyddiadau’r coleg o hyn ymlaen.”

  • Llun 1: Rhian Jones o Gyffylliog yn cael peintio ei hewinedd
  • Llun 2: Teuluoedd Wynne a Lloyd-Williams yn mwynhau’r diwrnod
  • Llun 3: Elain Gerallt o Ruthun yn rhoi cynnig ar her y cloddiwr bach gyda John Watkins, tiwtor yn Llysfasi