Newyddion

Llwyddiant i Fyfyrwyr mewn Seremoni Wobrwyo Fawreddog

December 6, 2016

lantra-land-based-learner-of-the-year-award-winners-2016-with-cabinet-secretary-lesley-griffiths

Mae myfyrwyr o Goleg Cambria yn dathlu ar ôl iddynt ennill gwobrau yn Seremoni Dysgwyr y Flwyddyn – Diwydiannau’r Tir, Lantra 2016.

Michael Jones a Nathan Dunn yw’r myfyrwyr sydd drwodd i rownd derfynol categori Dysgwr y Flwyddyn Rheoli Tir a  Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn yng Ngwobrau eleni.  Cafodd Lyndsey Jones ac Emily McFarlane eu henwebu am wobrau yn rownd derfynol Dysgwr Ifanc y Flwyddyn – Iechyd a Lles Anifeiliaid, Garddwriaeth Tirlunio a’r diwydiannau amgylcheddol Dysgwr ifanc y Flwyddyn, ynghyd ag Emma Candlish a ddaeth i rownd derfynol Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn.

Mae’r Gwobrau Dysgwyr Diwydiannau’r Tir y Flwyddyn, a gynhaliwyd yn ystod y Ffair Aeaf yn Llanelwedd eleni, yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiant dysgwyr diwydiannau tir ac amgylcheddol Cymru.  Cyflwynwyd y gwobrau gan Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

Cwblhaodd Nathan Dunn, sy’n gyn-fyfyriwr Coleg Cambria ac enillydd ei gategori, ei Diploma Estynedig City & Guilds Lefel 3 mewn Coedwigaeth a Choedyddiaeth.  Yn dilyn ei leoliad gwaith gyda meddyg coed lleol, mae bellach wedi dechrau derbyn swyddi trin coed ei hun.

Dyfarnwyd yr ail wobr yn y categori i Michael Jones, myfyriwr Coleg Cambria.   Ar ôl gweithio am flynyddoedd lawer dychwelodd i fyd addysg y llynedd fel myfyriwr hŷn, gan gofrestru ar gwrs Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Diwydiannau’r Tir.

“Bydd y wobr hon rhoi hyder ychwanegol i ddarpar gyflogwyr / gwsmeriaid yn fy ymroddiad a’m gallu – byddai’n helpu i ddangos y balchder dwi’n ei gymryd yn fy ngwaith “ychwanegodd Michael.

Enwebwyd y cyn-fyfyriwr Blodeuwriaeth, Emma Candlish, enillydd gwobr Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn y diwydiannau amgylcheddol, Iechyd a lles anifeiliaid, garddwriaeth a thirlunio, gan diwtoriaid y coleg, gan gydnabod y llu o heriau personol iddi eu goresgyn i gwblhau ei hastudiaethau blodeuwriaeth yn llwyddiannus yn gynharach eleni.

Dychwelodd Emma i’r coleg fel myfyriwr hŷn ac fel  mam ifanc ym mis Medi 2015 i ddilyn gyrfa newydd mewn blodeuwriaeth.  Wrth fynychu’r cwrs un flwyddyn llawn amser, bu’n rhaid i wynebu’r her o ofalu am ei rhieni, rheoli ei hymrwymiadau teuluol ei hun, a chwblhau profiad gwaith mewn busnes blodau lleol.

Cyflwynwyd yr ail wobr i Emily McFarlane.  Mae hi ar hyn o bryd yn astudio cwrs Diploma Lefel 3 Rheolaeth Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria Llysfasi.  Mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau cymunedol fel rhan o’i hastudiaethau coleg, gan gynnwys cynllunio, a chreu gardd synhwyraidd ar gyfer canolfan iechyd meddwl.

Dyfarnwyd Gwobr Clod Uchel i Lyndsey Jones, sydd ar hyn o bryd ar ail flwyddyn ei chwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid.  Roedd Lyndsey yn aelod o’r tîm a gymerodd ran yn y gystadleuaeth ryng-golegol mewn gofal anifeiliaid, a sefydlwyd gan Goleg Cambria y llynedd, ac a ddarparodd y cŵn ar gyfer y gystadleuaeth.

Ar hyn o bryd mae Lyndsey ar leoliad gwaith mewn uned hydrotherapi cŵn mewn practis milfeddygol, a bydd yn parhau i wirfoddoli yno drwy gydol y flwyddyn.

Noddwyd y gwobrau eleni gan nifer o gyrff pwysig y diwydiant gan gynnwys Undeb Amaethwyr Cymru, Adnoddau Naturiol Cymru, Cyswllt Ffarmio ac Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru.

emily-mcfarlane-with-lesley-griffiths