Newyddion

Llwyddiant i Airbus UK wrth i Goleg Cambria ennill y wobr aur yn her sgiliau Cymru gyfan

September 4, 2013

Tom-Edwards-Richard-Wardle-Mark-Woods

Mae peirianwyr dan hyfforddiant Coleg Cambria wedi profi bod llwyddiant yn dod mewn tri, wedi iddynt ddod at ei gilydd ac ennill ymgais genedlaethol i ganfod gweithwyr gweithgynhyrchu gorau Cymru.

Bu i Richard Wardle, 24, o Sandycroft, Mark Woods, 18, o Ellesmere Port a Tom Edwards, 18, o Landudno, gyfuno eu harbenigedd peirianneg, ac ennill y wobr Aur yn Her Tîm Gweithgynhyrchu cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Bydd cyfle efallai i dîm Coleg Cambria gystadlu nawr yn rownd derfynol WorldSkills UK a gaiff ei gynnal ym Mirmingham yn Nhachwedd 2013, lle bydd siawns i’r timau gyda’r sgoriau uchaf gystadlu am le yn sgwad y DU, yn nigwyddiad nesaf WorldSkills a gynhelir ym Mrasil yn 2015.

Mae’r tri yn gweithio i Airbus UK ym Mrychdyn fel prentisiaid Lefel 3 Peirianneg Fecanyddol, a bu iddynt guro Grŵp Llandrillo Menai, a enillodd y fedal Arian.

Yn cymryd rhan hefyd yn yr Her Tîm Gweithgynhyrchu cyntaf erioed ar gyfer Cymru roedd myfyrwyr o Landrillo sef Nia Cunningham, 19, Amy Harrison, 18, y ddwy o Ddeganwy, a James Monks, 22, o Fae Colwyn.

Dywedodd Tom Edwards, aelod buddugol o’r tîm, a ymunodd â Airbus yn syth o’r ysgol:

“Mae peirianneg wedi bod yn rhywbeth yr wyf wedi bod â diddordeb ynddo erioed, ac roeddwn i’n ffodus iawn i gael lle gydag Airbus wedi i mi orffen fy TGAU, felly mae’n braf rhoi rhywbeth yn ôl i’r cwmni ac i’r coleg trwy ennill y gystadleuaeth yma. Bu i ni weithio’n dda fel tîm a gorffen mewn amser da, a bu i bawb fwynhau’r sialens o roi popeth yr ydym wedi ei ddysgu ar waith, yn erbyn eraill sy’n gweithio yn yr un maes”.

Wedi eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, nod digwyddiadau blynyddol cystadlaethau sgiliau Cymru yw dangos rhagoriaeth mewn dysgu galwedigaethol a hybu pwysigrwydd datblygu gweithlu medrus iawn.

Coleg Llandrillo Cymru oedd yn gyfrifol am gynnal yr Her Tîm Gweithgynhyrchu ar safle Llandrillo yn Rhos, ac yn beirniadu roedd cyn bennaeth Peirianneg Coleg Cambria Iâl Wrecsam sef Wynn Rowlands.

Y dasg i’r rhai a oedd yn cymryd rhan oedd creu melin wynt a oedd yn cael ei gyrru gan gannwyll, gyda chylched drydanol a synhwyrydd, o ddefnyddiau o’u dewis i’r manylebau a ddarparwyd, a chreu lluniadau 3D o’u dyluniad.

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw canfod hyfforddeion a phrentisiaid mwyaf talentog y wlad ar draws amrediad eang o sgiliau mewn meysydd fel arlwyo, peirianneg cerbydau modur, awyrofod, sgiliau adeiladu, cyfrifeg, cyfryngau a thechnoleg gwybodaeth.

Mae Colegau, Cynghorau Sgiliau Sector a darparwyr hyfforddiant yn cynnal rowndiau terfynol ar draws Cymru gan roi cyfle i ddysgwyr brofi, meincnodi a chodi eu lefelau sgiliau.

Bydd tîm Coleg Cambria ac enillwyr rowndiau terfynol Cymru gyfan mewn sgiliau eraill, nawr yn cael cyfle i fynd ymlaen i rowndiau terfynol Worldskills y DG a hefyd efallai i’r digwyddiad rhyngwladol yn São Paulo yn 2015.

Bu Ken Skates, Dirprwy Weinidog ar gyfer Sgiliau a Thechnoleg yn llongyfarch y rhai buddugol a dywedodd”:

“Mae’r cystadlaethau yma’n gyfle gwych i weithwyr medrus yng Nghymru ymestyn eu hunain a datblygu eu galluoedd o fewn eu meysydd dewisedig. Mae’r cystadlaethau yma’n ymwneud a nifer o sectorau pwysig yr economi a’n nod yw annog pobl ifanc sy’n mynd mewn i’r meysydd yma i feincnodi eu sgiliau yn erbyn eraill yng Nghymru, y DG ac yn wir yn rhyngwladol”.

I gael rhagor o wybodaeth am Gystadleuaeth Sgiliau Cymru a WorldSkills UK ewch i www.worldskillsuk.org/wales

Tags: , ,