Newyddion

Llwyddiant Dwbl Lyn

August 26, 2015

Lyn Iaith ar Waith

Cafodd Lyn Morris o Frychdyn ger Caer ac sy’n Diwtor Ceffylau yng Ngholeg Cambria ar safle Llaneurgain, haf llwyddiannus iawn. Yn ogystal ag ennill ei chymhwyster ‘Iaith ar Waith’ CBAC, mae hi hefyd wedi ennill ei Thystysgrif Mynediad Cymraeg ail iaith ‘Defnyddio’r Gymraeg’ lle enillodd 398 o farciau allan o 400, sef marc uchaf holl fyfyrwyr Coleg Cambria.

Er bod Lyn wedi astudio Cymraeg fel ail iaith yn yr ysgol, roedd yn teimlo bod angen iddi ddatblygu ei sgiliau iaith ymhellach, er mwyn iddi allu delio â myfyrwyr a staff yn eu dewis iaith.

Mae Lyn yn ddiolchgar iawn i’w chydweithwyr sydd wedi ei helpu a bod yn gefn iddi hi, a dywedodd:

” Mi wnes i fwynhau dilyn y ddau gymhwyster ac rwy’n credu y bydd y sgiliau rwyf wedi’u meithrin o fudd mawr i mi yn fy ngwaith. Yma yn Llaneurgain rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gael y cyfle i ymarfer siarad Cymraeg bod dydd.

” Mae fy hyder wedi cynyddu o ganlyniad i hyn ac rwy’n hapus i ddelio â myfyrwyr, aelodau staff a’r cyhoedd drwy gyfrwng y Gymraeg, a phan ddaw mis Medi byddaf yn parhau gyda fy nosbarthiadau Cymraeg.

Dywedodd y Dirprwy Gyfarwyddwr, Paul Raven:

“Mae Lyn yn diwtor ceffylau ac mae hi hefyd yn dysgu sgiliau byw’n annibynnol i fyfyrwyr sydd ag anawsterau ac anableddau dysgu. Mae ei myfyrwyr wedi mwynhau’r cyfle i ddefnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg eu hunain yn ystod gwersi Lyn.

Rwyf wrth fy modd yn cael dathlu cyflawniad haeddiannol Lyn ac rwy’n edrych ymlaen at weld sut fydd hi’n datblygu ei sgiliau ymhellach yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.”