Newyddion

Llwyddiant dwbl Jackie

September 22, 2014

Jackie Snape

Cafodd Jackie Snape o Johnstown ger Wrecsam, sy’n Ymgynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr gyda Choleg Cambria ac sy’n gweithio ar safle Llysfasi, haf llwyddiannus iawn. Nid yn unig mae hi wedi llwyddo i ennill cymhwyster ‘Iaith ar Waith’ CBAC (Defnyddio’r Gymraeg yn y Gwaith) ond mae hi hefyd wedi llwyddo i ennill ei Thystysgrif Mynediad mewn Cymraeg ‘Defnyddio’r Gymraeg’.

Er bod Jackie wedi astudio Cymraeg fel ail iaith yn yr ysgol roedd hi’n teimlo bod angen iddi ddatblygu ei sgiliau ieithyddol ymhellach er mwyn iddi allu delio â myfyrwyr, staff a chwsmeriaid yn eu dewis iaith.

Dywedodd Jackie sy’n ddiolchgar iawn i’w chydweithwyr am eu help a’u cefnogaeth:

” Mi wnes i fwynhau gweithio i ennill y ddau gymhwyster a dw i’n credu bydd y sgiliau dw i wedi’u hennill o fudd mawr i mi yn fy ngwaith. Yma yn Llysfasi dw i wedi bod yn ddigon ffodus i gael cyfle i ymarfer siarad Cymraeg bob dydd.

” Mae fy hyder wedi cynyddu o ganlyniad i hyn a dw i’n hapus delio â myfyrwyr, staff a’r cyhoedd drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Dywedodd Llinos Roberts, Rheolwr Cyfathrebu a Dwyieithrwydd Corfforaethol Coleg Cambria:

“Mae’r cymwysterau hyn yn ffordd wych o roi hyder i’n staff a’n myfyrwyr i ddefnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg.

“Fel coleg rydyn ni wedi ymrwymo i gynyddu nifer y staff sy’n gallu gweithio’n ddwyieithog ac rydyn ni’n cynnig nifer o gyrsiau hyfforddi gwahanol i’r staff i gyd-fynd ag anghenion pob unigolyn. “

Mae’r llun yn dangos Jackie Snape wrth ei desg waith yng Ngholeg Cambria Llysfasi.