Newyddion

Llwyddiant arholiadau i fyfyrwyr lleol ar gwrs Sefydliad Siartredig Marchnata yng Ngholeg Cambria

April 29, 2014

Anita Kenny SenseLogix  coleg cambria photo

Roedd Coleg Cambria wrth ei fodd yn cael canmoliaeth unwaith eto am ei ganlyniadau arholiadau diweddaraf ar gwrs Tystysgrif Rhagarweiniol mewn Marchnata’r Sefydliad Siartredig Marchnata. Roedd y raddfa lwyddiant o 100% yn anhygoel gyda mwyafrif y myfyrwyr yn cael 90% a mwy.

Rhoddwyd y ganmoliaeth gan Gorff Dyfarnu’r Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) mewn llythyr canmoliaeth a dderbyniwyd gan y coleg yn ddiweddar. Ynddo, dywedodd y CIM: Cymeradwyodd Corff Dyfarnu’r Sefydliad Siartredig Marchnata Goleg Cambria am safon ragorol y canlyniadau a gafwyd am asesiadau a gyflwynwyd yn sesiwn asesu Rhagfyr 2013 yn Uned Beth yw Marchnata? Tystysgrif Ragarweiniol CIM mewn Marchnata.

Mae Coleg Cambria yn ganolfan achrededig ar gyfer cyrsiau CIM ac mae’n cynnig y cwrs Tystysgrif Ragarweiniol CIM mewn Marchnata, ar gyfer y rheiny sy’n dechrau ar eu gyrfa mewn marchnata, a’r cwrs Tystysgrif Broffesiynol mewn Marchnata ar gyfer ymarferwyr marchnata mwy profiadol a/neu’r rheiny sydd â chymwysterau o safon uwch. Cynhelir y cyrsiau ar safle Llaneurgain y coleg, ger yr Wyddgrug.

Mae dwy uned i’r cwrs Tystysgrif Ragarweiniol CIM mewn Marchnata. Yn ogystal â’r uned Beth yw Marchnata? , mae  Deall Perthynas â Chwsmeriaid. Mae’r ddwy uned yn darparu gwybodaeth a chyngor hanfodol ac ymarferol mewn marchnata i helpu myfyrwyr yn eu gyrfaoedd.

Meddai Stephanie Littler, tiwtor CIM yng Ngholeg Cambria:

“Roeddwn mor falch o dderbyn y llythyr canmoliaeth diweddaraf. Dyma’r drydydd llythyr canmoliaeth yn olynol y mae’r coleg wedi ei gael gan CIM oherwydd bod graddfa lwyddiant y tair sesiwn asesu ddiweddaraf y cwrs Tystysgrif Ragarweiniol CIM mewn Marchnata wedi bod yn 100%. Credaf mai cyrsiau Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) yw’r cymwysterau marchnata gorau y gall unigolion eu dilyn. Nid dysgu’r sgiliau marchnata ymarferol a fydd yn helpu eu sefydliadau i fod yn fwy effeithiol a phroffidiol yn unig mae’r myfyrwyr yn ei wneud, ond maent hefyd yn magu hyder ac yn ennill y wybodaeth am farchnata a’r sgiliau cyfathrebu angenrheidiol i lwyddo yn eu gyrfa. Yn gryno, mae ennill cymhwyster CIM yn helpu marchnatwr o unrhyw oed i sefyll allan mewn amgylchedd busnes cystadleuol.”

Un marchnatwr rhagorol yw myfyriwr Coleg Cambria, Anita Kenny, sy’n dilyn cwrs Rhagarweiniol CIM. Cafodd Anita 90% yn yr arholiad ac mae’n defnyddio’r wybodaeth o’r cwrs yn llwyddiannus yn ei swydd fel Swyddog Gwerthu a Marchnata yn y cwmni lleol, SenseLogix. Mae SenseLogix yn darparu atebion rheolaethol i sefydliadau ar draws sawl sector busnes. Roedd Anita ar ben ei digon â’i llwyddiant diweddar yn yr arholiadau ac mae o’r farn bod y cwrs yn ei helpu i ddatblygu gyrfa newydd ym maes marchnata. Meddai:

“Mae’r cwrs wedi fy ngalluogi i gael gwell dealltwriaeth am faterion busnes a sut mae cael busnes newydd trwy lunio deunyddiau marchnata newydd  argyhoeddedig yr wyf wedi bod yn ymwneud â nhw. Rwyf hefyd yn credu bod fy sgiliau ysgrifenedig yn datblygu hyd yn oed yn well ac mae’r wybodaeth marchnata rwyf yn ei gael yn fy helpu i wneud penderfyniadau busnes gwell yn gyflymach ac yn gwella effeithiolrwydd yn fy ngweithle.”

Am wybodaeth bellach ar y cwrs Tystysgrif Ragarweiniol CIM mewn Marchnata a’r cwrs newydd Tystysgrif Broffesiynol CIM mewn Marchnata yng Ngholeg Cambria, anfonwch ebost at Stephanie Littler ar: stephanie.littler@cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 3030 006.

Ar hyn o bryd, mae cyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ar gael ar gyfer y cwrs Tystysgrif Ragarweiniol CIM mewn Marchnata. Cysylltwch â Brian Warnock ar 01244 831531 est.  4429 neu anfonwch ebost at: brian.warnock@cambria.ac.uk