Newyddion

Llwyddiant Anhygoel i’r Darparwr Lefel A Blaenllaw Coleg Cambria

August 15, 2013

alevels

Mae myfyrwyr safon uwch Coleg Cambria Iâl a Glannau Dyfrdwy yn dathlu ar ôl derbyn canlyniadau gwych. Cafwyd cyfradd lwyddo o 99% sydd uwchben y cyfartaledd cenedlaethol gyda 34 o bynciau’n llwyddo i gael cyfradd lwyddo o 100%

Mae 76% o’r graddau a enillwyd gan fyfyrwyr Coleg Cambria yn raddau A* – C gyda thros 170 ohonynt yn raddau A* neu A yn eu pynciau, gyda thros 20 o fyfyrwyr yn llwyddo i gael 3 neu fwy o raddau A.

Mae tri o ddysgwyr wedi llwyddo i gael lle ym Mhrifysgol Caergrawnt, a bydd pedwar yn mynd ymlaen i astudio meddygaeth ac un i astudio gwyddoniaeth filfeddygol. Hefyd bydd Beth Allmend, cerddor ifanc dawnus, yn mynd i Goleg Cerdd Brenhinol Llundain ar ôl ennill gradd A* mewn Cerddoriaeth. Bydd nifer o ddysgwyr eraill yn mynd i brifysgolion ar draws y DG yn cynnwys Prifysgolion Grŵp Russell – Efrog, Caerdydd, Lerpwl a Manceinion.

Mae tri o gyn-ddisgyblion ysgol uwchradd Darland wedi gwneud argraff fawr hefyd – Robert Selman o Rossett wedi ennill 3 gradd A* a 2 radd A, gan gynnwys A* mewn Mathemateg a fydd yn ei alluogi i fynd i Gaergrawnt i astudio Gwyddoniaeth Filfeddygol; Rob McHugh o Marford a lwyddodd i ennill 3 gradd A ac a fydd yn mynd i Brifysgol Manceinion i astudio Meddyginiaeth, ac Alys Jones o Gresffordd a lwyddodd i ennill 2 radd A ac un radd B.

Ar ôl derbyn ei chanlyniadau, a’r cyffro o gael lle ym Mhrifysgol Exeter i astudio Athroniaeth dywedodd Alys:

“Dwi’n hapus iawn. Mae wedi bod yn waith caled ond mae wedi talu. Dwi methu credu mod i’n mynd i Exeter. Dwi methu aros”.

Bydd un o gyn-ddisgyblion Ysgol Maes Garmon sef Laura Roberts o Dreffynnon a enillodd 2 radd A* ac un A yn mynd i Brifysgol Manceinion i astudio Saesneg ac Astudiaethau’r Sgrin. Bydd Michael Collinson, un o gyn-ddisgyblion ysgol uwchradd Prestatyn, sy’n dod o Frodsham, yn mynd i Ysgol Feddygol Brighton a Sussex i astudio Meddyginiaeth wedi iddo ennill A mewn Cemeg a Bioleg, a B mewn Ffrangeg.

Un arall a oedd yn dathlu oedd Olwen Stagg 18 oed o’r Rhyl a enillodd radd A* mewn Cemeg a graddau A mewn Ffiseg a Bioleg. Bydd Olwen sy’n gyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Gatholig Edward Jones nawr yn mynd i Brifysgol Lerpwl i astudio Cemeg.

Ymysg y straeon llwyddiant eraill mae Nia Winstanley o Ruthun a lwyddodd i gael gradd A* a dwy radd A ac sy’n bwriadu gwneud cais i astudio gradd mewn Dylunio Ffasiwn ar ôl cwblhau cwrs Celf Sylfaenol yng Ngholeg Cambria. Enillodd Rebecca Hesp o Bradley Wrecsam ddwy radd A* ac un radd A a bydd hi’n astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Manceinion, tra bydd Hannah Almond o Groesoswallt yn mynd i Brifysgol Nottingham i astudio Sŵoleg ar ôl ennill 3 gradd A.

Ond dangosodd Victor Thomson, 65 oed o’r Wyddgrug nad yw oedran yn cyfrif lle mae astudio yn y cwestiwn. Bu ef yn dathlu gyda’i diwtoriaid yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy ar ôl ennill gradd A mewn Ffotograffiaeth.

Ar ôl derbyn ei chanlyniadau a chael lle ym Mhrifysgol Lerpwl i astudio Saesneg a Hanes Modern dywedodd Jenny Evans:

“Dwi ddim yn gwybod be i’w ddweud dim ond fy mod yn hapus mod i wedi cael lle yn y brifysgol ar ôl gweithio mor galed”.

Mae Coleg Cambria Iâl yn dathlu ar ôl i’r myfyriwr rhyngwladol Taiju Sasaki ennill lle yn Ysgol Economeg Llundain wedi iddo gael A* a dwy radd A – cyflawniad anhygoel.

Ar ôl siarad gyda nifer o fyfyrwyr oedd yn casglu eu canlyniadau dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Hoffwn longyfarch ein holl fyfyrwyr safon uwch yng Ngholeg Cambria Iâl a Glannau Dyfrdwy am eu cyflawniadau eleni a dymuno’r gorau iddynt ar gyfer y dyfodol, pa un ai a ydynt yn mynd ymlaen i brifysgol, prentisiaeth neu i gyflogaeth. Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y cyflawniad anhygoel yma gyda’r cyfleoedd newydd a fydd yn cael eu cynnig gan Goleg Cambria i’r holl fyfyrwyr”.

Llun yn dangos David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria gyda’r fyfyrwraig Alys Jones.

Tags: , , ,