Newyddion

Llu o gyfleoedd i fyfyrwyr Cambria

March 25, 2015

j

Yn ystod y pythefnos diwethaf mae Coleg Cambria wedi bod yn fwrlwm gwyllt o weithgareddau a digwyddiadau i ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau ac Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd, gan roi nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr ymgysylltu â chyflogwyr y dyfodol.

Ffair Sgiliau Cyflogadwyedd

Cynhaliwyd Ffair Sgiliau Cyflogadwyedd ar safle Iâl lle bu dros 40 o fusnesau’n rhwydweithio gyda thros 500 o fyfyrwyr, gan gynnig adborth un i un iddynt a chyngor ynglŷn â’u gobeithion a’u llwybrau gyrfa, yn ogystal â chynnig gwybodaeth go iawn am ofynion sgiliau’r cyflogwyr.  Roedd y ffair yn rhad ac am ddim i bawb, gan roi cip gwerthfawr i’r dysgwyr ar symud ymlaen i brentisiaethau, entrepreneuriaeth ac addysg uwch.

“Rhowch Gynnig Arni ”          

Agorodd y Ganolfan Adeiladu yng Nglannau Dyfrdwy ei drysau i ysgolion uwchradd lleol, sefydliadau adeiladu mawr ac arbenigwyr y diwydiant.  Ymunodd y staff a’r myfyrwyr â’r ymwelwyr, gan gynnig ystod eang o weithgareddau a heriau “Rhowch Gynnig Arni”, i’w hysbrydoli ac i ymgysylltu â nhw, gan gynnwys heriau Lovell House a Phontydd y CITB.  Roedd Gyrfa Cymru yn allweddol i estyn y digwyddiad hwn i gynulleidfa iau ehangach yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.  Unwaith eto, roedd cyflogwyr, ysgolion, staff addysg bellach a myfyrwyr yn cael rhwydweithio’n anffurfiol ac edrych ar gyfleoedd gyrfa cyfredol ac i’r dyfodol, yn ogystal ag edrych ar brosiectau fel carchar newydd Wrecsam.

“Gwrandawiadau gyda …”

Cynhaliwyd degau o sesiynau “Gwrandawiadau gyda …” mewn nifer o wahanol sectorau ar safle Glannau Dyfrdwy, lle daeth cyn-fyfyrwyr, Coleg Cambria, prentisiaid, cyflogwyr a darparwyr ynghyd i chwalu mythau ac i gynnal sesiynau holi ac ateb gyda dysgwyr.  Nod y rhain i gyd oedd gwella ymwybyddiaeth am brentisiaethau a hyfforddeiaethau a chynyddu’r niferoedd arnynt.

Cynhaliodd y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau i Bobl dwsinau o sesiynau “Rhowch gynnig arni” a sesiynau “Tynnu Sylw at ..” ar draws safleoedd y coleg hefyd:  sesiynau dysgu arloesol gyda chyfoedion, i gyd wedi’u hwyluso gan fyfyrwyr sy’n frwd dros hyrwyddo’u sgiliau a’u harbenigedd.  Cafodd y myfyrwyr ddysgu nifer o sgiliau newydd, gan gynnwys archwilio safle trosedd, profion iechyd, therapïau amgen, pobi bara a thriniaethau harddwch.

Cymorthfeydd Sgiliau Cyflogadwyedd

Cynhaliodd Gap Personnel gymorthfeydd sgiliau cyflogadwyedd ar dri safle, gyda rhagor ohonynt wedi’u trefnu ar gyfer yr ychydig wythnosau nesaf.  Cafodd rhaglen Prepare for Work Barclays ei defnyddio mewn sesiynau tiwtorial ar draws y coleg gyda gweithgareddau’n cael eu cynnal yn ystod amser cinio hefyd, mewn digwyddiadau cyflogadwyedd a’r diwrnodau / nosweithiau agored yn ddiweddar.  Cynrychiolwyr myfyrwyr Coleg Cambria oedd yn gofalu am y rhain, gan wella ymwybyddiaeth dysgwyr am sgiliau cyflogadwyedd allweddol.  Mae dosbarthiadau ar draws y coleg yn cymryd rhan yn yr her Built For Business hefyd – gan berffeithio eu sgiliau entrepreneuraidd a gobeithio cael cynrychioli Coleg Cambria yn Rownd Derfynol Barclays!!

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Menter a WorldSkills, Coleg Cambria:

“Mae mis Mawrth yn hynod o brysur yn y coleg bob blwyddyn, gan ganolbwyntio ar gyflogadwyedd, ond mae 2015 eisoes wedi rhagori ar ein disgwyliadau!  Rydyn ni wedi ceisio agor drysau i’n myfyrwyr a’n darpar fyfyrwyr, gan eu cysylltu â chyflogwyr a dangos y sgiliau a’r doniau yn ein hardal, yn ogystal â’r cyfleoedd ar gyfer swyddi yn y dyfodol.

“Mae dros 1000 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan yn y gweithgareddau ychwanegol yma yn ystod y pythefnos diwethaf yn unig, gan greu brwdfrydedd mawr ar gyfer addysg bellach, prentisiaethau a gyrfaoedd yn ein hardal leol.

“Mae Gogledd-ddwyrain Cymru yn lle cyffrous iawn i fyw, i ddysgu ac i weithio ynddo!  Rwy’n hynod o ddiolchgar i’r staff, myfyrwyr, disgyblion, cyflogwyr a darparwyr sydd wedi gweithio gyda’i gilydd mor ddiflino.”

f h

a

b