Newyddion

Lesley Griffiths AC yn cyflwyno Dyfarniad Safon Aur mewn Iechyd Corfforaethol i Goleg Iâl

November 23, 2012

Heddiw, dyfarnwyd safon AUR am Iechyd Corfforaethol i Goleg Iâl gan Lywodraeth Cymru a mynychodd Lesley Griffiths, Gweinidog Iechyd Cymru ddigwyddiad dathlu ym Mwyty Rendezvous y Coleg i gyflwyno’r Dyfarniad.

Ymgasglodd Llywodraethwyr Coleg Iâl, y Pennaeth, Dhesi a’r Tîm Rheoli Gweithredol gyda Grŵp Llywio Iechyd a Lles y Coleg i ddathlu derbyn y dyfarniad gan Lesley Griffiths ym mhresenoldeb yr Aseswyr Carol Tunnah a Bob Baines o Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Derbyniodd Cadeirydd y Llywodraethwyr, Jane Tilston, y Pennaeth, Dhesi a Vanessa Davies, Cyfarwyddwr AD y Dyfarniad ar ran Coleg Iâl.

Marc ansawdd yw’r Safon Iechyd Corfforaethol i hyrwyddo iechyd yn y gweithle yng Nghymru sy’n cydnabod gweithredu arferion i hybu iechyd a lles gweithwyr.

Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd:

“Roeddwn yn falch iawn o glywed bod Coleg Iâl i dderbyn Safon Aur mewn Iechyd Corfforaethol a’i fod wedi ei gydnabod am ei waith caled a’i ymrwymiad i wella iechyd ei staff. Llongyfarchiadau i’r tîm cyfan.”

Rhaglen gynyddgar yw’r fenter ansawdd a bydd Coleg Iâl yn cael ei ail-asesu am gysondeb ei ansawdd uchel bob tair blynedd. Bydd y Coleg yn parhau i weithio i sicrhau iechyd a lles ei staff a chroesawa awgrymiadau am welliannau parhaus i gynnal ei statws. Mae’r gwaith i ennill y safon yn cyd-fynd â’r model rhagoriaeth mewn busnes sy’n hyrwyddo datblygiadau ansawdd a sefydliadol mewn nifer o sefydliadau.

Dyfyniad o Adroddiad yr Aseswyr Iechyd Corfforaethol ar Goleg Iâl 2012:
“Roedd y diwylliant cyffredinol yn agored, yn dryloyw ac yn gefnogol; roedd lles wedi ei sefydlu’n gadarn yn y strategaeth, y polisïau ac yng ngweithrediad dydd i ddydd y Coleg, ac roedd ymrwymiad clir gan y Llywodraethwyr, y Pennaeth, y Tîm o Uwch Reolwyr a’r holl staff i iechyd a lles. Mae’n bwysig nodi ei fod yn amlwg o’r dechrau bod yr uwch reolwyr a’r llywodraethwyr yn ystyried lles y staff yn fater strategol.”