Newyddion

Julie James, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg yn ymweld â Chanolfan Sgiliau Ffordd y Bers, Coleg Cambria

January 28, 2016

Julie James Bersham Carpentry Workshop

Ymwelodd y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg Julie James AC â safle Ffordd y Bers, Coleg Cambria y bore yma i gyfarfod â’r dysgwyr a’r staff.

Yn ystod yr ymweliad, cerddodd y Gweinidog o amgylch y cyfleuster i gyfarfod â phrentisiaid, myfyrwyr a staff, ac i weld y gwaith sy’n cael ei wneud mewn partneriaeth â chyflogwyr yn y sectorau peirianneg ac adeiladu. Mae gan Ffordd y Bers hanes balch o hyfforddi llawer o bobl sydd bellach yn gweithio yn yr economi leol, ac mae ganddo enw da am safon ei waith. Mae gan Goleg Cambria gynlluniau newydd cyffrous ac uchelgeisiol ar gyfer datblygu ac ehangu ei gyfleusterau yn y Bers ymhellach, er mwyn ymateb i anghenion busnesau o bob rhan o Ogledd a Chanolbarth Cymru, yn ogystal â Sir Gaer a Swydd Amwythig.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog:

“Roeddwn wrth fy modd yn ymweld â Chanolfan Sgiliau Ffordd y Bers Coleg Cambria a hoffwn ddiolch i bob un o’r prentisiaid, myfyrwyr a staff y coleg y gwnes i eu cyfarfod.

“Roeddwn yn arbennig o falch o weld o lygad y ffynnon sut mae Coleg Cambria yn gweithio gyda chyflogwyr a’r gymuned leol i ddarparu cyfleoedd gwerthfawr dysgu yn y gweithle, a fydd yn helpu i sicrhau bod gan Gymru weithlu galluog, parod a chytbwys”.

“Rydyn ni’n cyflwyno un o’r rhaglenni prentisiaeth mwyaf llwyddiannus yn Ewrop. Rydyn ni’n parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i ddysgu galwedigaethol a dyna pam y gwnaethon ni gyhoeddi’n ddiweddar bod £5 miliwn ychwanegol ar gael ar gyfer prentisiaethau. Bydd hyn yn sicrhau rhagor o bobl yn gallu elwa ar y manteision niferus mae prentisiaethau yn eu cynnig i ddysgwyr, cyflogwyr ac economi Cymru”.

Dywedodd David Jones, Pennaeth / Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Roedden ni wrth ein bodd yn cael croesawu’r Dirprwy Weinidog i’n safle Ffordd y Bers heddiw. Rydyn ni’n falch bod y Gweinidog wedi yn gallu neilltuo amser o’i hamserlen brysur i gyfarfod â myfyrwyr, i weld cryfder ein cysylltiadau â diwydiant ac i drafod ein cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol.”

Photo 1 Shannen Finnerty David Jones & Julie James
Y Dirprwy Weinidog yn trafod efo’r Pennaeth/PW David Jones a myfyrwraig Cerbydau Modur, Shannen Finnerty, 22 o’r Bala