Newyddion

Hwb I Yrfa Wrth Symud I Ogledd Cymru

October 14, 2013

PRMG_4143

Mae dynes ifanc a symudodd o Dde Cymru i’r Gogledd i gael gwaith wedi ei rhoi ar restr fer gwobr genedlaethol nodedig.

Mae Ffion Malwala yn un o 36 yn rownd derfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2013 mewn 13 categori a drefnwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW). Mae hi ar restr fer Gwobr Cyflawnydd Eithriadol y Flwyddyn Twf Swyddi Cymru.

 Mae’r gwobrau’n cydnabod cyraeddiadau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr sy’n ymwneud â darparu prentisiaethau safonol a rhaglenni dysgu seiliedig ar waith eraill ledled Cymru. Cyllidir y Rhaglen Prentisiaethau gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn seremoni wobrwyo fawreddog yng ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd ddydd Gwener 18 Hydref.

Rhoddwyd hwb i yrfa Ffion ym myd dylunio graffeg wrth iddi symud o Gaerdydd i Brestatyn. Bellach, mae gan y ferch 24 oed swydd barhaol gyda chwmni Daydream Designs, lle mae ei chyfraniad yn helpu’r cwmni i dyfu.

Ers iddi ymuno, mae elw’r cwmni mewn dylunio graffeg wedi cynyddu dros 90% ac mae hefyd wedi dechrau gweithio ar ddylunio pecynnu, gyda chynnyrch bellach ar silffoedd TK Maxx a Holland & Barratt.

Meddai Ffion, sydd â gradd mewn dylunio o Brifysgol Caerdydd:

“Wedi i mi raddio, gwnes geisiadau am gymaint o swyddi ond ni chefais unrhyw lwc. Dechreuais golli hyder, gan feddwl  nad oeddwn yn ddigon da, ond mi wnes i gadw ymlaen i edrych.”

Clywodd am y swydd ddylunio ar raglen Twf Swyddi Cymru trwy Twitter, gwnaeth gais ac aeth ymlaen i greu argraff dda yn y cyfweliad.

“Mae pethau wedi datblygu’n dda iawn,” meddai. “Rwyf wir yn hoffi fy ngwaith ac yn mwynhau gweithio i gynyddu’r busnes.”

Meddai Sian Saunders, cyfarwyddwr creadigol Daydream Design:

“Mae’r ffaith bod Ffion wedi bod yn barod i symud i Ogledd Cymru i gael y swydd yn dangos ei hymrwymiad yn eglur.”

“Roedd ei sgiliau dylunio’n drawiadol o’r dechrau ond roedd angen mwy o hyder arni. Trwy ei hyfforddiant gyda Choleg Cambria yn Wrecsam tyfodd ei hyder, a bellach mae’n rheoli prosiectau a chleientiaid. Gwnaeth gyflwyniad i 300 o israddedigion ym Mhrifysgol Glyndŵr hyd yn oed.”

“Rhyfeddwyd ni o’r dechrau gan ei dull blaengar, arloesol, ac mae wedi ein cynorthwyo i ddatblygu’r busnes mewn cyfeiriadau newydd.”

Meddai’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates:

“Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn ein hatgoffa o’r cyfoeth anhygoel o ddoniau sydd gan Gymru i’w chynnig a llwyddiannau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu Cymru.”

“Mae gan brentisiaethau rôl ganolog yn ein heconomi. Nid yn unig maen nhw’n darparu sgiliau a chymwysterau hanfodol, ond maent hefyd yn eu hunain yn gyfleoedd i bobl ifanc sy’n newid eu bywydau, ac i gyflogwyr, maent yn fuddsoddiad pwysig sy’n talu ar ei ganfed i’w gwaelodlin ac yn noniau eu gweithluoedd.”

“Gwyddom fod prentisiaethau’n darparu manteision go iawn i fusnesau, a dyna pam mae Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, yn parhau i fuddsoddi’n helaeth mewn cyfleoedd i bobl ifanc i fanteisio ar brentisiaethau a hefyd yn parhau i gefnogi cyflogwyr sy’n dymuno buddsoddi yn nyfodol eu gweithlu.”

“Trwy eu brwdfrydedd a’u hymroddiad, bydd y rheiny sydd yn rownd derfynol gwobrau eleni yn ysbrydoli nifer di-ri o bobl eraill i ymgeisio at ragoriaeth ac yn dangos yr effaith anhygoel y gall hyfforddiant galwedigaethol ei gael. Dymunaf y gorau i bob un sydd yn y rownd derfynol wrth iddynt barhau i wneud cyfraniadau gwych yn eu meysydd dewisol.”

Gan arddangos rhagoriaeth mewn datblygu sgiliau yng Nghymru, noddir y gwobrau gan gwmni Pearson PLC gyda chefnogaeth y partner cyfryngol, Media Wales.

Disgwylir i dros 300 o randdeiliaid pwysig y sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol ledled Cymru i fynychu’r seremoni wobrwyo fawreddog, lle bydd y gwesteion yn ciniawa gyda chogyddion o Dîm Coginio Cenedlaethol Cymru.

Tags: ,