Newyddion

Her De Affrica

March 14, 2014

CSA2

Mae staff a myfyrwyr o Goleg Cambria newydd ddychwelyd o ymweliad cyfnewid diwylliannol ac addysgol â Mannenberg, Cape Town.

Roedd yr ymweliad yn benllanw rhaglen Her De Affrica eleni. Dyma brosiect arloesol a luniwyd i wella ymwybyddiaeth dysgwyr am gydraddoldeb ac amrywiaeth ar lefel ryngwladol ac i alluogi myfyrwyr i gael profiad newid bywyd mewn dinas ryngwladol amrywiol ei diwylliant.

Cafodd myfyrwyr Gofal Plant, Celfyddydau Perfformio, Gwallt a Harddwch a Gwasanaethau Cyhoeddus safle Iâl y coleg, a oedd yn rhan o’r grŵp, gyfle i ymweld ag Ynys Robben, lle treuliodd Nelson Mandela 18 mlynedd o garchar a Mynydd y Bwrdd. Dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi yn Cape Point, sef man mwyaf deheuol cyfandir Affrica. Ymgollodd y myfyrwyr ym mywyd Mannenberg a chael gweld her byw o ddydd i ddydd yn un o drefgorddau tlotaf y byd.

Trefnwyd rhaglen lawn o weithgareddau ysgol a choleg hefyd ar gyfer dysgwyr Coleg Cambria. Cyflwynodd y myfyrwyr Gofal Plant seminarau ymarferol mewn ysgolion cynradd; bu’r dysgwyr Trin Gwallt a Harddwch yn cynnal sesiynau tylino pen Indiaidd, a chafwyd gweithdy drama gan y myfyrwyr Celfyddydau Perfformio.

Cymerodd tîm y prosiect ran mewn gweithdai gyda disgyblion Ysgol Uwchradd Mannenberg, a oedd yn cynnwys sesiwn ffotograffig lle’r oedd y myfyrwyr yn rhannu ac yn cymharu lluniau o fywyd yn Wrecsam ac ym Mannenberg.

Bydd pedwar dysgwr a dau aelod o staff o Ysgol Uwchradd Mannenberg nawr yn ymweld â Choleg Cambria ar daith gyfnewid pythefnos ym mis Ebrill 2014. Ariannwyd hyn i gyd gan weithgareddau codi arian amrywiol gan Dîm Her De Affrig Cambria Coleg, a oedd yn cynnwys myfyrwyr yn parasiwtio o 10,000 troedfedd, golchi ceir, pobi cacennau, rafflau, teithiau beic 24 awr a nifer fawr o ddigwyddiadau eraill.

Disgrifiodd y myfyriwr gofal plant, Lauren Midge Jones, sy’n 17 oed, ac sy’n dod o Rostyllen y daith fel profiad bythgofiadwy:

” Mae ein bywydau ni mor wahanol, roedd pawb yno mor hapus, a doedd ganddyn nhw fawr i fod yn hapus yn ei gylch. Mi wnes i gyfarfod â rhai pobl ysbrydoledig iawn yn ystod fy nhaith i Affrica ac mi fyddwn i’n rhoi’r byd i gael mynd yn ôl yno! Ni fyddaf byth yn ei anghofio”.

Dywedodd Sarah Jones, sy’n fyfyriwr 18 oed o’r Wyddgrug:

“Roedd yn ‘roller coaster’ emosiynol, ond dyna brofiad gorau fy mywyd heb os nac oni bai. Roedd gweld pa mor hapus a chroesawgar oedd pobl Affrica, ar waethaf y tlodi maen nhw’n byw ynddo, yn ysbrydoledig. Roedd yn wych cael rhyngweithio gyda myfyrwyr Affrica ac rwyf wrth fy modd bod y tîm wedi codi digon o arian fel bod rhai ohonyn nhw yn cael dod yn ôl i’r DU, gan obeithio, rhoi profiad na fyddan nhw byth yn ei anghofio iddyn nhw. Roedd yr holl waith caled a chodi arian yn sicr yn werth yr ymdrech a bydd yr atgofion gen i am byth”.

Dywedodd Paula Hancock-Wood, Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Bobl:

“Mae Prosiect Her De Affrica Coleg Cambria yn dangos ein hymrwymiad ni i wneud gwahaniaeth. Mae’r cyfleoedd addysgu a dysgu ar y cyd yn ddiddiwedd i bawb a gymerodd ran. Roedd hyn yn daith unwaith mewn oes i’n myfyrwyr. Roedden nhw wedi gweithio’n galed, ymweld â lleoedd godidog a chyfarfod â phobl wych. Mae llawer ohonyn nhw wedi gwneud ffrindiau oes ac maen nhw rŵan yn brysur yn cynllunio ar gyfer ymweliad y myfyrwyr o Dde Affrica â Wrecsam ddiwedd mis Ebrill. ”

Bydd Tîm Her De Affrica Coleg Cambria yn cynnal digwyddiad i groesawu’r ymwelwyr o Mannenberg ddiwedd mis Ebrill.