Newyddion

Her De Affrica

May 12, 2014

Challenge Africa 1

Daeth disgyblion a staff Ysgol Uwchradd Mannenberg, Cape Town, De Affrica ar daith cyfnewid addysgol i Goleg Cambria, Wrecsam yn ddiweddar.

Roedd yr ymweliad yn benllanw rhaglen Her De Affrica eleni sy’n brosiect diwylliannol a chyfnewid addysgol rhwng pobl ifanc Wrecsam a threflan Mannenberg, Cape Town.

Ym mis Mawrth  ymwelodd myfyrwyr Gofal Plant, Celfyddydau Perfformio, Gwallt a Harddwch a Gwasanaethau Cyhoeddus safle Iâl y coleg, â De Affrica a chael cyfle i weld yn uniongyrchol yr her o fywyd bob dydd yn un o dreflannau tlotaf yn y byd. Gwnaethant gymryd rhan mewn rhaglen lawn o weithgareddau  yn cynnwys gweithdai gyda disgyblion Ysgol Uwchradd Mannenberg, a oedd yn cynnwys sesiwn ffotograffig gyda thema benodol lle’r oedd y myfyrwyr yn rhannu ac yn cymharu lluniau o fywyd yn Wrecsam ac ym Mannenberg.

Llwyddodd myfyrwyr Coleg Cambria i godi cyfanswm o £ 34,600 trwy weithgareddau amrywiol dros gyfnod o 12 mis ar gyfer y prosiect. Talodd hynny am y ddau ymweliad cyfnewid yn ogystal â chyfrannu arian at elusen y coleg eleni, sef hosbisau Gogledd-ddwyrain Cymru.

Dywedodd Paula Hancock-Wood, Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Bobl:

“Mae Prosiect Her De Affrica Coleg Cambria yn dangos ein hymrwymiad ni i wneud gwahaniaeth. Mae’r cyfleoedd addysgu a dysgu ar y cyd yn ddiddiwedd i bawb sy’n cymryd rhan ynddo.  Dyma daith unwaith mewn oes i’n myfyrwyr.  Roedden nhw wedi gweithio’n galed, ymweld â lleoedd godidog a chyfarfod â phobl wych.”

“Mae wedi bod yn fraint gallu gwahodd rhai o’r myfyrwyr yn ôl i Ogledd-ddwyrain Cymru.  Ariannwyd hynny’n gyfan gwbl gan weithgareddau codi arian amrywiol, a oedd yn cynnwys myfyrwyr yn parasiwtio o 10,000 troedfedd, golchi ceir, gwneud cacennau, rafflau, teithiau beiciau 24 awr a llawer o ddigwyddiadau eraill.”

Disgrifiodd y myfyriwr gofal plant, Lauren Midge Jones, sy’n 17 oed, ac sy’n dod o Rostyllen y daith i Mannenberg fel profiad unwaith mewn oes:

“Roedd ein bywydau ni mor wahanol, roedd pawb yno mor hapus, a doedd ganddyn nhw fawr i fod yn hapus yn ei gylch.  Mi wnes i gyfarfod â rhai pobl ysbrydoledig iawn tra roeddwn i yn Affrica ac mi fyddwn i’n rhoi’r byd am gael mynd yn ôl yno!  Ni fyddaf byth yn ei anghofio.  Roedd mor wych gallu croesawu eu myfyrwyr yn ôl yma i Wrecsam.

Dywedodd Sarah Jones, sy’n fyfyriwr 18 oed o’r Wyddgrug:

“Roedd yn ‘roller coaster’ emosiynol, ond dyma brofiad gorau fy mywyd, heb os nac oni bai.  Roedd gweld pa mor hapus a chroesawgar oedd pobl Affrica, ar waethaf y tlodi roedden nhw’n byw ynddo, yn ysbrydoledig.  Roedd yn wych cael rhyngweithio gyda myfyrwyr Affrica ac rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu codi digon o arian fel bod rhai ohonyn nhw yn cael dod yn ôl yma i Gymru.  Roedd yr holl waith caled a chodi arian yn sicr yn werth yr ymdrech a bydd yr atgofion gen i am byth”.