Newyddion

Heddlu Gogledd Cymru yn cefnogi Coleg Cambria gyda’i ymagwedd Dim Goddefgarwch tuag at Gyffuriau

November 19, 2013

Vivienne Martin Cyfarwyddwr y Cwricwlwm Tir-seiliedig a Sgiliau Byw’n Annibynnol yng Ngholeg Cambria, gyda Helen ac Aaron o Wagtails a’u cŵn synhwyro Patch a Sooty

Mae Coleg Cambria a Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn cydweithio’n agos er mwyn sicrhau fod neges dim goddefgarwch o ran camddefnyddio  cyffuriau/sylweddau yn cyrraedd y myfyrwyr.

Fel rhan o amrediad o fentrau ar draws y coleg i godi ymwybyddiaeth, a helpu taclo’r camddefnydd o gyffuriau, alcohol a sylweddau, cynhaliodd Heddlu Gogledd Cymru ymarfer arbennig ar safle’r coleg yn Llaneurgain Ddydd Mawrth 22ain o Hydref. Er bod dros 200 o fyfyrwyr a wnelo a’r ymarfer yma, ni chanfuwyd unrhyw fyfyriwr gyda chyffuriau yn eu meddiant ac ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth o’r defnydd o sylweddau anghyfreithlon ar y safle.

Dywedodd Vivienne Martin Cyfarwyddwr y Cwricwlwm Tir-seiliedig a Sgiliau Byw’n Annibynnol yng Ngholeg Cambria “Bydd gan Goleg Cambria fel pob coleg ac ysgol arall yn y wlad, ganran fechan o fyfyrwyr a fydd yn dewis cymryd cyffuriau. Er ein bod ni’n gwybod nad ydyw hyn yn broblem sylweddol ar ein safleoedd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y coleg yn le diogel i fyfyrwyr a staff. Rydym yn gosod safonau uchel ym mhopeth yr ydym yn ei wneud, ac mae hyn yr un mor berthnasol i faterion yn ymwneud â chyffuriau.

“Mae gan Goleg Cambria bolisi dim goddefgarwch tuag at y camddefnydd o gyffuriau, alcohol a sylweddau ar bob un o’i safleoedd ac rydym yn gweithio gydag amrediad o asiantaethau yn cynnwys Heddlu Gogledd Cymru, elusennau cefnogi a’r Bwrdd Iechyd lleol er mwyn mynd i’r afael a’r problemau yma. Mae ein gweithdrefnau disgyblu llym a chysylltiadau agos gyda’r Heddlu yn sicrhau bod gweithredu cyflym ag effeithiol yn digwydd os canfyddir bod unrhyw un yn cymryd neu’n cyflenwi cyffuriau. Fel rhan o’r polisi yma cynhaliwyd ymarfer gyda Wagtails, gan amharu cyn lleied â phosibl ar y broses ddysgu a’r dysgwyr.  Gwnaed hyn yn llwyddiannus dros ben.”

“Rydym a wnelo hefyd a nifer o fentrau er mwyn sicrhau bod popeth yn cael ei wneud i atal myfyrwyr rhag camddefnyddio cyffuriau. Rydym yn cynnig amrediad o wasanaethau cefnogi a chynghori, ac yn cyfeirio myfyrwyr at asiantaethau allanol perthnasol, fel y bo’n addas.”

Tags: , , ,