Newyddion

Gwobr Aur i Paige a Jason sy’n Ffrindiau Gorau

November 4, 2016

Paige and Jason - Gold

Gwobr Aur i Paige a Jason sy’n Ffrindiau Gorau

Enillodd dau fyfyriwr o Goleg Cambria Llaneurgain, Dystysgrifau Aur i ddod yn gydradd gyntaf yn Rownd Derfynol Rhanbarth Cymru y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol – Prosesu Geiriau a TGCh.

Bu myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol, Paige Bedford sy’n 19 oed ac o Fagillt, Sir y Fflint a Jason Williams sy’n 21 ac o Allt Melyd, Prestatyn yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill o Fôn i Fynwy i ennill y brif wobr.

Yn ystod y gystadleuaeth roedd rhaid iddynt gynhyrchu dogfen geiriau wedi’u prosesu yn cynnwys fformatio a chywiriadau.

Roedd Paige wrth ei bodd ar ôl ennill y gystadleuaeth gyda’i ffrind gorau a’i chyd-fyfyriwr Jason, a dywedodd:

“Mi wnes i lawer o waith ymarfer, gwaith cartref a digon o ddarllen wrth baratoi at y gystadleuaeth. Mi gefais i lawer o gymorth gan diwtoriaid y coleg, yn enwedig Dave.  Yn fy amser rhydd rydw i wrth fy modd yn ysgrifennu straeon byr fy hun, ac rydw i’n credu bod hynny wedi fy helpu.”

“Mae gen i liniadur fy hun gartref ac rydw i’n cael defnyddio cyfrifiaduron y coleg yn fy ngwersi ac yn fy amser rhydd.  Mae TG yn agor byd newydd i mi oherwydd rydw i’n gallu gwneud llawer mwy.  Gallaf ddod o hyd i wybodaeth drwy ymchwilio ar y we.”

“Rydw i wedi bod yn ffrindiau â Jason ers nifer o flynyddoedd erbyn hyn ac rydyn ni’n dau wrth ein boddau gyda’n gwersi TG, roedden ni’n dau wedi gweithio’n gorau glas ar gyfer y gystadleuaeth. Roedden ni mor hapus gyda’r canlyniad.”

“Pan glywais y newyddion, roeddwn i mor gyffrous a doeddwn i ddim yn gallu aros i gael dweud wrth fy mam,” ychwanegodd Jason.

“Roedd gen i ddiddordeb mewn TG  erioed ac rydw i’n defnyddio cyfrifiadur gartref mwy neu lai trwy’r amser, rydw i wrth fy modd gyda TG ac rydw i’n ymarfer gyda fy nhiwtor yn y coleg.  Mi ges i fy synnu pan ofynnwyd i fy ffrind Paige a minnau gynrychioli Coleg Cambria yn y digwyddiad Sgiliau Cynhwysol.

“Ar ddiwrnod y gystadleuaeth mi wnes i fy ngorau glas, doeddwn i ddim yn gwybod pa mor dda roedd fy ffrind gorau wedi gwneud, dw i’n credu mai dim ond pwynt oedd rhyngom ni’n dau. Rydw i’n hapus iawn ac rydw i’n edrych ymlaen yn arw at y rownd derfynol.”

Dywedodd David Davies sy’n diwtor yng Ngholeg Cambria ac sydd wedi cynorthwyo’r ddau ddysgwr trwy gydol y gystadleuaeth:

“Roedd yn anrhydedd mawr cael fy ngwahodd unwaith eto i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol fis diwethaf.  Waeth beth yw’r gystadleuaeth, mae’n deimlad anhygoel bob tro cael bod yn aelod o dîm sy’n ennill.

“Mae gan y ddau fyfyriwr anableddau dysgu cymedrol ac maen nhw wedi gweithio’n galed yn ymarfer eu sgiliau prosesu geiriau am oriau ar y tro.  Roedd Jason a Paige yn hynod o lwyddiannus ar y diwrnod ac roedd y golwg ar eu hwynebau yn amlwg yn dangos eu bod nhw’r un mor gyffrous ag yr oeddwn i wrth glywed y newyddion da.”

Rŵan mae’r gwaith caled yn dechrau wrth i’r myfyrwyr baratoi i gynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol Genedlaethol a gynhelir yn The Skills Show yn Birmingham ym mis Tachwedd.