Newyddion

Gwersi Cymraeg i Lywodraethwyr Coleg Cambria

September 15, 2014

Governors Welsh class

Mwynhaodd aelodau Corff Llywodraethu Coleg Cambria wersi Cymraeg ar safle Llysfasi’r coleg yn ddiweddar.

Yn ystod y sesiwn, cafod y llywodraethwyr gyfle i gymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth iaith fer, yn ogystal â dysgu nifer o gyfarchion a sut i ynganu enwau safleoedd ac adrannau’r coleg.

Mae’r Corff Llywodraethu yn atebol am solfedd ariannol Coleg Cambria, ei reolaeth effeithiol ac ansawdd y gwasanaeth y mae’n ei ddarparu. Mae gan yr aelodau ran allweddol yng ngwaith y coleg ac maent yn rhoi eu hamser a’u harbenigedd yn hael.

Dywedodd Michelle Turner, aelod o’r Corff Llywodraethu, a gymerodd ran yn y sesiwn:

‘’Roedd y sesiwn yn wirioneddol dda; mi gawson ni hwyl wrth ddysgu geiriau newydd, cyfarchion ac ymadroddion. Mi ddaethon ni oddi yno yn teimlo ein bod eisiau dysgu rhagor o Gymraeg’’.

Dywedodd Non Lewis-Edwards, Cydlynydd Dwyieithrwydd Coleg Cambria, a gyflwynodd y sesiwn:

‘’Mwynhaodd pob un o’r llywodraethwyr a ddaeth i’r sesiwn eu hunain ac roedden nhw’n frwdfrydig iawn ynglŷn â gwella’u sgiliau Cymraeg”.

Dywedodd John Clutton, Cadeirydd y Corff Llywodraethu:

“Roedd yn brofiad gwerth chweil go iawn. Er bod nifer ohonon ni’n deall rhywfaint o Gymraeg, roedd hwn yn gyfle i ni loywi’r sgiliau hynny a magu hyder i ddefnyddio’r ymadroddion a’r cyfarchion bob dydd.

“Yng Ngholeg Cambria rydyn ni’n ymrwymedig iawn i fod yn “goleg i Gymru”, ac rydyn ni’n hynod o falch o gael bod yn sefydliad gwirioneddol Gymreig yng ngogledd-ddwyrain y wlad”.