Newyddion

Gweithdai Arian i Fyfyrwyr Coleg Cambria

May 20, 2014

Money skills week

Mae myfyrwyr Coleg Cambria wedi bod yn mynd i’r afael â materion yn ymwneud ag arian yn ddiweddar wrth fynychu gweithdai arian a gynhaliwyd gan The Money Charity ar holl safleoedd Coleg Cambria.

Gelwid The Money Charity yn Credit Action hyd at fis Hydref 2013 ac mae ganddo hanes helaeth o helpu pobl i reoli eu harian. Bellach, mae’n elusen genedlaethol mewn gallu ariannol sy’n darparu addysg, gwybodaeth a chyngor ariannol i bobl ifanc ac oedolion ledled y DU.

Yn ddiweddar, cynhaliwyd dros 30 o weithdai gan yr Elusen i’r bobl ifanc yn y Coleg ac mae wedi helpu nifer o fyfyrwyr i ddeall a thrin eu harian. Roedd gwybodaeth werthfawr yn y gweithdai am faterion amrywiol fel deall materion ariannol a bod yn gyfrifol amdanynt, gwahaniaethu rhwng dyheadau ac anghenion, deall o ble y daw arian a phwysigrwydd cynilo er mwyn cyrraedd nodau bywyd. Gwnaethant hefyd edrych ar faterion fel sut i lunio cyllideb ac ystyr y jargon gwahanol yn y byd ariannol megis APR (Cyfradd Ganrannol Blynyddol). Eglurodd y sesiynau beth oedd swyddogaeth y Banciau a pha gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr.

Roedd adborth y myfyrwyr yn dilyn y gweithdy’n gadarnhaol iawn gydag un myfyriwr yn dweud:

‘’Roedd y gweithdy’n dda oherwydd yn draddodiadol, nid yw pobl ifanc yn wych gydag arian, dydyn nhw ddim yn gwybod beth i’w wneud efo fo na sut i’w gynilo. Wedi’r gweithdy, rwy’n teimlo’n gallach am reoli fy mhres yn y dyfodol ac ni fyddaf yn gwneud unrhyw beth a fydd yn golygu fy mod yn colli llawer o bres.’’

Ychwanegodd Chris Jones, darlithydd mewn Sgiliau:

“Rwy’n falch iawn bod The Money Charity unwaith eto wedi gallu darparu sesiynau byr, craff ac effeithiol i dros 30 o grwpiau o fyfyrwyr ar ddulliau o wella eu sgiliau gallu ariannol a chynyddu ymwybyddiaeth am yr holl heriau o’u blaenau.

Mae mwyafrif ein dysgwyr mewn cyfnod allweddol yn eu bywydau pan fyddant cyn bo hir yn ennill arian ac yn cymryd cyfrifoldeb am eu penderfyniadau eu hunain – mae gwasanaeth The Money Charity yn eu cynorthwyo i baratoi at y dyfodol mewn dull deallus, llawn hwyl. Rydym wedi bod yn lwcus iawn i weithio gyda Carol Penny o’r elusen eleni, ac mae hi wedi canmol ymgysylltiad a brwdfrydedd y myfyrwyr o bob cwrs ar bob safle.”