Newyddion

Grŵp DRB yn dathlu gwelliant mewn perfformiad gyda Thîm Technegau Gwella Busnes (BIT) Coleg Cambria,

November 28, 2014

DRB

Mae Grŵp DRB wrth eu bodd a’r gwelliannau sydd wedi cael eu gwneud i berfformiadau gweithredol ac effeithlonrwydd, yn deillio o raglen Technegau Gwella Busnes (BIT) Coleg Cambria.

Rhannodd Peter Holden, Rheolwr Sicrhau Ansawdd a Hyfforddiant y cwmni yr amcanion rheoli gyda thîm Technegau Gwella Busnes (BIT) y coleg, gyda’r cylch gwaith o fireinio effeithlonrwydd allbwn tra’n cadw ansawdd yn eu proses weithgynhyrchu. Yn dilyn hyn cynhaliodd y coleg gwrs Rheoli Prosiect pwrpasol ar gyfer Rheolwyr y cwmni er mwyn mynd i’r afael ag amcanion rheoli.

Gan ganolbwyntio ar un maes penodol o’r busnes, cynhaliwyd y cwrs ar safle’r cwmni a hynny dros gyfnod o bum wythnos, ac ymdriniwyd ag iechyd a diogelwch; cyfathrebu; trefniadau’r gweithle; materion gwella parhaus, rheolaeth weledol a safoni.

“Roeddem, trwy wybod am Gronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru, wrth ein bodd â’r proffesiynoldeb a ddangoswyd wrth gyflwyno’r cwrs,” meddai Peter Holden o Grŵp DRB, “ac mae’r newidiadau a ganfuwyd ac a weithredwyd wedi arwain at welliant o 66% mewn effeithlonrwydd, cynnydd mewn allbwn a gostyngiad enfawr mewn ail-wneud pethau a chostiadau. ”
Mae Grŵp DRB mor falch o ganlyniadau hyfforddiant methodoleg BIT fel eu bod yn ei gymhwyso ar hyn o bryd i’w prosesau dylunio a gweithgynhyrchu.

Dywedodd Richard Turner, Asesydd Tîm BIT yng Ngholeg Cambria:

“Trwy weithdai a hyfforddiant, mae’r rhaglen yn rhoi i fusnesau yr wybodaeth a dealltwriaeth o’r angen i newid a gwella’n barhaus. Mae hyn yn unol â gweledigaethau ac amcanion y cwmni, sy’n canolbwyntio ar ostwng costau gweithredu, gwella ansawdd a lleihau amser yn arwain. Trwy ddeall yr angen i newid, cynnwys pobl yn y newidiadau hyn, a datblygu offer a thechnegau i hyrwyddo, arwain, rheoli a chynnal newid, gellir gosod targedau ar gyfer gwella a rhoi camau gweithredu ar waith.

Trwy ddadansoddiad data yn fanwl, mapio prosesau, archwiliadau yn y gweithle, adolygiadau Iechyd a Diogelwch, technegau datrys problemau, rheolaeth weledol a safoni, mae BIT yn sicrhau bod cwmnïau yn gallu gweithredu a chynnal y systemau newydd hyn yn y gweithle. ”