Newyddion

Graffiti yn Llysfasi

March 10, 2014

Graffiti

Mae’r myfyrwyr sy’n aros yn Hostel Coleg Cambria Llysfasi, wedi bod yn brysur yn ddiweddar yn creu murlun arbennig ar gyfer y safle cyrsiau’r tir hwn.

Trefnwyd gweithdai graffiti dwyieithog fel rhan o Raglen Gweithgareddau Nos yr Hostel dan arweiniad yr artist trefol Andy Birch o ‘Dime one Murals’. Anogwyd y myfyrwyr i feddwl am syniadau ar gyfer y murlun, yn seiliedig ar eu hargraffiadau o Lysfasi. Buont wedyn yn gweithio ochr yn ochr ag Andy Birch am rai wythnosau i greu darn o gelf graffiti heriol a chyffrous a oedd yn cynnwys gweithgareddau’r safle.

Dywedodd Andy Birch o ‘Dime one Murals’:

‘’Mi ges i amser gwych gyda phawb yn Llysfasi. Mi wnaeth bawb gyfrannu syniadau bendigedig ar gyfer y murlun. Roedd rhai o’r myfyrwyr ychydig yn betrusgar i ddechrau, oherwydd roedden nhw’n credu nad oedd eu sgiliau celf yn ddigon da, ond cyn pen dim roeddent yn cymryd rhan ac yn mwynhau eu hunain yn fawr.

‘’Roedd yn wych eu gweld yn rhoi cynnig arni ac fel tîm mi allon ni gynhyrchu darn da iawn o gelf graffiti ar gyfer ei arddangos. Rydw i’n edrych ymlaen, gobeithio, i weithio gyda myfyrwyr Llysfasi eto yn y dyfodol agos “.

Dywedodd Helen Wright, Is-bennaeth Gwasanaethau Myfyrwyr a Gweinyddiaeth:

“Mae’r gweithdy yn rhan o’r rhaglen gweithgareddau nos rydyn ni’n ei darparu ar gyfer myfyrwyr yr Hostel. Mae hyn wedi bod yn gyfle gwych iddyn nhw gael mynegi eu hunain yn greadigol a chael defnyddio eu syniadau a’u barn am Lysfasi, i greu darn o waith celf sydd eisoes yn creu tirnod ar y safle Coleg Cambria hwn”.

Gosodwyd y gwaith celf sy’n mesur 5 x 3 medr, mewn man amlwg ar wal allanol yr hostel.