Newyddion

Gogledd Cymru yn Dathlu Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol

June 5, 2014

Leah Wild and Hannah Walker Year 10 Holywell

Ymunodd cannoedd o fyfyrwyr coleg, disgyblion ysgol, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr ar draws Gogledd Cymru â’i gilydd i ddathlu gwerth sgiliau galwedigaethol, ar Gampws Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria heddiw.

Ochr yn ochr â digwyddiadau tebyg yng Nghaerdydd, Llundain a Belfast, roedd y Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol yn tynnu sylw at sut gall y cymwysterau galwedigaethol safon uchel hyn, wella cyfleoedd bywyd a gwaith.

Galluogodd y digwyddiad, a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria, bobl ifanc ysgolion lleol i roi cynnig ar sgiliau galwedigaethol a dangos y nifer o lwybrau galwedigaethol gwahanol a llwybrau gyrfa y gallant eu dilyn i ymuno â gweithlu. Roedd y sesiynau rhyngweithiol yn y meysydd galwedigaethol gwahanol, oedd ar gael i’r disgyblion yn cynnwys: Arlwyo a Lletygarwch, Teithio a Thwristiaeth, Gwallt a Harddwch, Peirianneg, Adeiladu, Ceffylau, Gweinyddiaeth, Blodeuwriaeth, Peiriannau, Gwyddoniaeth a Chwaraeon. Roedd yn gyfle i’r disgyblion gael meddwl am hyfforddiant a swyddi yn y dyfodol.

Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Cymwysterau Galwedigaethol urddasol Cymru eleni yn nathliad Caerdydd. Enwebodd y coleg Village Bakery, y cwmni o Wrecsam, gyda’i 320 o weithwyr, sydd eleni’n, falch o gael dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed, fel becws crefft, ar gyfer gwobr Cyflogwr Cymwysterau Galwedigaethol y Flwyddyn. Roedd y cwmni yn un o dri enwebiad yn y rownd derfynol ar gyfer y brif wobr.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n hynod o falch o gael cynnal y digwyddiad hwn, sy’n dangos ystod y cymwysterau galwedigaethol sydd ar gael, yn ogystal â chefnogi’r dyhead y dylai cymwysterau galwedigaethol gael yr un parch â llwybrau addysgol eraill.

“Ni fu cymwysterau galwedigaethol erioed mor bwysig i’r economi ac i’r unigolyn. Maent yn darparu’r gweithwyr talentog hyfforddedig y mae busnesau yn crefu amdanynt, gan sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn addysg a gwaith.

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Gareth Williams o CITB am ein helpu ni i agor y digwyddiad yn swyddogol ac am ein cynorthwyo gyda gweithgareddau’r meysydd adeiladu.

“Hoffwn hefyd longyfarch Village Bakery am gyrraedd rownd derfynol Cyflogwr Cymwysterau Galwedigaethol y Flwyddyn”.

Dywedodd Ken Skates, Dirprwy Weinidog Cymru ar gyfer Sgiliau a Thechnoleg:

“Cymwysterau galwedigaethol yw’r safon aur mewn rhagoriaeth broffesiynol a rhaid i ni sicrhau eu bod yn cael eu cydnabod ochr yn ochr â chymwysterau academaidd, oherwydd eu gwerth i ddysgwyr ac i economi Cymru.

“Mae gan Gymru gyfoeth gwirioneddol o bobl dalentog ac ymroddedig sydd wedi rhagori yn eu hastudiaethau galwedigaethol ac mae’r Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol yn gyfle i ni ddathlu eu cyraeddiadau”.

“Mae hefyd yn yr un mor bwysig ein bod yn cydnabod rôl y cyflogwyr wrth hyrwyddo cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle. Bydd eu cefnogaeth a’u hymrwymiad yn hanfodol os ydyn ni am gyflawni ein huchelgais o greu Cymru gyda gweithwyr mwy medrus.”

Cydlynir y Diwrnod a’r Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol gan GolegauCymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru ( NTfW ) gyda chymorth Llywodraeth Cymru ac fe’u hariannwyd yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

I gael rhagor o wybodaeth am y Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol, ewch i: www.vqday.org.uk