Newyddion

Dinasyddiaeth Ewropeaidd

June 22, 2012

Mae Coleg Iâl wedi ymuno mewn partneriaeth â chymheiriaid Ewropeaidd gyda’r nod o greu swyddi a chyfleoedd gyrfaol i bobl ifanc.

Bydd y bartneriaeth rhwng Coleg Iâl a Choleg Leo-Statz yn yr Almaen yn creu cyfleoedd i’w myfyrwyr archwilio gwahaniaethau o ran iaith, hanes, diwylliant rhanbarthol, menter ddiwydiannol a masnachol, amgylcheddau busnes heriol fel bod dimensiwn o Ddinasyddiaeth Ewropeaidd weithredol yn gallu ehangu eu gorwelion.

Bydd prosiect Comenius rhwng myfyrwyr BTEC Adeiladu Coleg Iâl a myfyrwyr Busnes Coleg Leo-Statz yn dechrau ym mis Medi pan fydd myfyrwyr o’r Almaen yn dod draw i gampws Ffordd y Bers y Coleg am ddeg diwrnod ac ym mis Chwefror bydd dysgwyr Iâl yn cael cyfle cyfnewidiol am gyfnod tebyg yn Dusseldorf.

Nod partneriaeth Comenius yw creu swyddi a chyfleoedd gyrfaol i bobl ifanc yn sectorau masnachol a diwydiannol gwaith Bancio ac Adeiladu. Bydd thema sgiliau cyflogadwyedd a chreu gwaith yn llifo trwy’r broses o archwilio gwahaniaethau o ran iaith, hanes, diwylliant rhanbarthol, menter ddiwydiannol a masnachol, amgylcheddau busnes heriol fel bod dimensiwn o Ddinasyddiaeth Ewropeaidd weithredol yn gallu ehangu gorwelion y bobl ifanc hynny a fydd yn gyfrifol am lunio ei ddyfodol.

Bydd y wybodaeth a’r ddealltwriaeth o amrywiaethau diwylliannol ac ieithyddol a geir drwy archwilio pwnc cyfarwydd yn rhoi galluoedd perthnasol i waith a galluoedd ieithyddol i fyfyrwyr galwedigaethol llawn amser mewn busnes ac adeiladu a fydd yn cyfoethogi eu datblygiad personol a’u cyflogadwyedd o fewn economi fusnes traws-Ewropeaidd.

Yn ystod y cyfnod cydweithio, rhoddir her i’r myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd, deall y dylanwadau newydd yn y sectorau bancio ac adeiladu a datblygu syniadau a chynnig atebion i faterion yn ymwneud â busnesau bach a mawr i’r rheiny sy’n gofyn amdanynt. Bydd hwn yn llunio fframwaith sy’n seiliedig ar y cwricwlwm, ac ystyrir gwahaniaethau diwylliannol o ran agwedd yn ei sgîl, a’i ddathlu trwy raglen o hyfforddiant ieithyddol a matrics gosodedig o weithgareddau partneriaeth, ymchwiliadau a gwaith prosiect cyfunol.