Newyddion

Enwebu cwmni awyrofod Gogledd Cymru a’i brentisiaid am wobrau cenedlaethol

October 17, 2013

Airbus

Mae un o wneuthurwyr awyrennau mwyaf y byd, sydd â’i safle gweithgynhyrchu adenydd yng Ngogledd Cymru, a dau o’i brentisiaid ar restr fer am wobrau cenedlaethol nodedig.

Mae cwmni Airbus, sydd wedi ei leoli ym Mrychdyn, Sir y Fflint, yn un o 36 yn rownd derfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2013 mewn 13 o gategorïau, gwobrau a drefnwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW). Mae’r gweithgynhyrchydd awyrofod ar restr fer Gwobr Cyflogwr y Flwyddyn Macro.

Yn ogystal â hynny, mae dau o’i brentisiaid, Alex Birbeck a Daniel Holland, hefyd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Prentis Uwch y Flwyddyn.

Mae’r gwobrau’n cydnabod cyraeddiadau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr sy’n ymwneud â darparu prentisiaethau safonol a rhaglenni dysgu seiliedig ar waith eraill ledled Cymru. Cyllidir y Rhaglen Prentisiaethau gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn seremoni wobrwyo fawreddog yng ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd ddydd Gwener 18 Hydref.

Mae’r Rhaglen Brentisiaethau yn Airbus yn gonglfaen i’w strategaeth sgiliau, gyda llwyddiant rhagorol o ran cadw a datblygu doniau, gan sicrhau bod gan un o weithgynhyrchwyr awyrennau mwyaf blaenllaw’r byd weithlu tra medrus.

Wrthi’n cyflogi 350 o brentisiaid ar hyn o bryd mewn amrywiaeth o swyddogaethau, mae’r cwmni wedi bod yn sefydliad blaenllaw yn Ewrop am gefnogi prentisiaid dros nifer o flynyddoedd ac mae’n parhau i arwain yn y sector.

“Mae ein Rhaglen Prentisiaethau’n ein helpu fel cwmni i gyflawni ein huchelgais o ddatblygu arweinwyr presennol ac i’r dyfodol i gefnogi twf yn ein sefydliad,”

meddai Mark Preston, Rheolwr Gweithrediadau Rhaglen Prentisiaethau cwmni Airbus.

“Down â phobl ifanc i mewn i’n busnes a’u datblygu, rhai yn syth o’r ysgol neu’r coleg, a chynigwn ddatblygiad i roi cyfle i’r rheiny sy’n dymuno i symud i swyddogaethau arweinyddol.”

Daeth Alex a Daniel yn brentisiaid gyda’r cwmni wedi gadael yr ysgol. Gwnaethant benderfynu bod prentisiaethau’n cynnig mwy o gyfleoedd iddynt na mynd i’r brifysgol.

“I mi’n bersonol, y prif gyfle oedd gweithio gyda pheirianwyr profiadol a oedd yn arbenigwyr yn eu maes, a dysgu ganddynt. Roedd hyn yn rhywbeth nad oedd yn bosibl wrth ddilyn llwybr prifysgol,”

meddai Alex.

Dywedodd Daniel:

“Trwy gydol y brentisiaeth, rwyf wedi datblygu gwybodaeth helaeth o fyd peirianneg, sydd wedi cyfuno gwaith academaidd gyda phrofiad yn y gweithle. Gwnaeth bod yn brentis yng nghwmni Airbus i mi deimlo’n falch iawn a rhoddodd brofiad gwerthfawr i mi.”

Meddai’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates:

“Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn ein hatgoffa o’r cyfoeth anhygoel o ddoniau sydd gan Gymru i’w chynnig a llwyddiannau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu Cymru.”

“Mae gan brentisiaethau rôl ganolog yn ein heconomi. Nid yn unig maen nhw’n darparu sgiliau a chymwysterau hanfodol, ond maent hefyd yn eu hunain yn gyfleoedd i bobl ifanc sy’n newid eu bywydau, ac i gyflogwyr, maent yn fuddsoddiad pwysig sy’n talu ar ei ganfed i’w gwaelodlin ac yn noniau eu gweithluoedd.”

“Gwyddom fod prentisiaethau’n darparu manteision go iawn i fusnesau, a dyna pam mae Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, yn parhau i fuddsoddi’n helaeth mewn cyfleoedd i bobl ifanc i fanteisio ar brentisiaethau a hefyd yn parhau i gefnogi cyflogwyr sy’n dymuno buddsoddi yn nyfodol eu gweithlu.”

“Trwy eu brwdfrydedd a’u hymroddiad, bydd y rheiny sydd yn rownd derfynol gwobrau eleni yn ysbrydoli nifer di-ri o bobl eraill i ymgeisio at ragoriaeth ac yn dangos yr effaith anhygoel y gall hyfforddiant galwedigaethol ei gael. Dymunaf y gorau i bob un sydd yn y rownd derfynol wrth iddynt barhau i wneud cyfraniadau gwych yn eu meysydd dewisol.”

Gan arddangos rhagoriaeth mewn datblygu sgiliau yng Nghymru, noddir y gwobrau gan gwmni Pearson PLC gyda chefnogaeth y partner cyfryngol, Media Wales.

Disgwylir i dros 300 o randdeiliaid pwysig y sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol ledled Cymru i fynychu’r seremoni wobrwyo fawreddog, lle bydd y gwesteion yn ciniawa gyda chogyddion o Dîm Coginio Cenedlaethol Cymru.

Tags: , ,