Newyddion

Dyfodol Disglair i Ddysgwyr Yng Nghymru

November 1, 2013

1

Daeth deugain o brentisiaid, gweithwyr ifanc a dysgwyr o 28 o wahanol sectorau ledled Cymru i Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar i gymryd rhan mewn rhaglen ddatblygu newydd.

Roedd y rhaglen yn cynnwys hyfforddi a mentora a’r nod oedd ceisio rhoi sgiliau newydd i bob un o’r dysgwyr er mwyn eu helpu i ddatblygu hyfedredd cystadlu a chynyddu eu hunanhyder.

Roedd pob un wedi sgorio’n uchel yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a gynhaliwyd yn gynharach yn y flwyddyn. Cânt eu hannog nawr i wneud cais ar gyfer cystadlaethau Sgiliau’r Byd y DU, gyda’r gobaith y byddant yn ymuno a Thîm Cymru ac yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rowndiau terfynol a fydd yn cael eu cynnal yn yr NEC Birmingham ym mis Tachwedd 2014.

Mae’r dysgwyr yn astudio amrywiaeth o broffesiynau gwahanol o waith coed a pheirianneg fecanyddol i arlwyo a thrin gwallt. Fel rhan o’r digwyddiad hyfforddi a mentora cafodd y dysgwyr gyfle i ymarfer eu sgiliau datrys problemau a sgiliau trefniadaeth yn ogystal â datblygu eu cryfder a ffocws meddyliol, a’u sgiliau cynllunio.

Dywedodd Barry Liles, Cadeirydd y Rhwydwaith Sgiliau a Phencampwr Sgiliau Cymru:
“Mae’r digwyddiadau yma’n hanfodol i ddatblygu sgiliau ein dysgwyr gorau ymhellach. Gall rhai pobl ifanc fod yn rhagorol yn eu disgyblaethau dewisedig ond mae’n bwysig bod ganddynt hefyd sgiliau rhyngbersonol, datrys problemau a chyfathrebu gan fod y sgiliau yma’r un mor bwysig er mwyn sicrhau dilyniant gyrfa yn y dyfodol. Braf oedd gweld bod cymaint o ddysgwyr, o bob cwr o’r wlad, wedi teithio i’r digwyddiad, a fy ngobaith yw y bydd cymaint ohonynt a phosib yn gwneud cais i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Sgiliau’r Byd y DU; cystadleuaeth a all arwain at iddynt gael eu dewis yn rhan o Dîm y DU ar gyfer Sgiliau’r Byd 2015 ym Mrasil”.

Dywedodd Ken Skates Dirprwy Weinidog ar gyfer Sgiliau a Thechnoleg:
“Mae’r digwyddiadau yma’n amhrisiadwy i bobl ifanc sydd eisiau cyrraedd safon y byd yn eu sgiliau, a chystadlu ar y lefel uchaf. Dylem roi cydnabyddiaeth deilwng i’r bobl ifanc yma – maent yn llysgenhadon gwych i Gymru. Mae cystadlaethau fel Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, Sgiliau’r Byd y DU a chystadleuaeth ryngwladol Sgiliau’r Byd yn enghreifftiau gwych o’r hyn y dylai’n pobl ifanc uchelgeisiol anelu amdano – gan eu helpu i sefyll allan yn y farchnad swyddi cystadleuol.

Dywedodd Amy Rush, o’r Fflint, a fynychodd y gweithdy ac sy’n astudio technoleg cerbydau modur yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy:
“Roedd yn ddiwrnod anhygoel. Mi wnes i fwynhau treulio’r diwrnod yng nghwmni pobl debyg i mi fy hun, a chael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd y tu allan i’r coleg. Deuthum yn ail yng nghystadleuaeth sgiliau Cymru gan fethu allan ar fynd drwodd i rowndiau terfynol y DU. Rwy’n sicr am ystyried gwneud cais ar gyfer sgiliau’r byd eto – ar ôl derbyn cymaint o gyngor yn ystod y digwyddiad hyfforddi a mentora rwyf nawr yn gweld lle mae angen i mi wella.

I gael rhagor o wybodaeth am Sgiliau’r Byd DU Cymru ewch i: www.worldskillswales.org