Newyddion

Dechrau Iach i Blant yn Toybox

September 29, 2016

Toybox (1)

Mae Meithrinfa Toybox wedi cwblhau’r Cynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy yn llwyddiannus.

Cafodd y cynllun cenedlaethol hwn, sy’n cael ei reoli gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ei gydlynu yn Sir y Fflint fel estyniad i’r Cynllun Ysgolion Iach.  Mae sefydliadau cyn ysgol yn gweithio i hyrwyddo ac i ddiogelu pob agwedd ar iechyd, gan gynnwys: gweithgarwch corfforol, maethiad a llafaredd ac agweddau emosiynol a chymdeithasol, diogelwch, hylendid a lles eu staff.

Gan weithio drwy 7 o themâu gwahanol, bu staff Toybox yn dangos sut maent yn darparu cyfleoedd i fod mor iach ag y bo modd, yn ogystal â sut maent yn dysgu’r plant beth sydd ei angen i fod yn iach.  Maent wedi ateb holl ofynion y meini prawf ar gyfer pob un o’r themâu, trwy ddarparu’r dystiolaeth eu bod yn ystyried iechyd a lles ym mhopeth maent yn ei wneud, gan gynnwys eu polisïau, arweinyddiaeth, ethos a’r amgylchedd a thrwy eu teuluoedd a’r gymuned.

Dywedodd Suzie Lochead, Swyddog Cyn Ysgol Iach Sir y Fflint:

“Mae llawer o arferion iechyd yn cael eu sefydlu pan fo plant yn ifanc, gan wneud yr amgylchedd blynyddoedd cynnar yn amser delfrydol i ddylanwadu ar iechyd plentyn.  Mae gan sefydliadau blynyddoedd cynnar y potensial i wneud cyfraniad enfawr i iechyd a lles y plant yn eu gofal, ac mae’r Cynllun Cyn ysgol Iach a Chynaliadwy yn eu helpu i wneud hynny.  Mae’r staff a’r rheolwyr wedi dangos gwir ymrwymiad i’r cynllun.”

Dywedodd Ann Johnson, Rheolwr Meithrinfa Toybox:

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi cwblhau’r Cynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy.  Mae’r staff i gyd wedi gweithio’n galed iawn i gyflawni hyn ac rwy’n falch iawn ohonyn nhw i gyd.”

Cafodd Meithrinfa Toybox ei dyfarnu’n ‘Rhagorol’ gan arolygwyr Estyn yn ddiweddar.