Newyddion

Dechrau Da i Beiriannydd Ifanc

September 25, 2013

Joshue-Jenkins-Finalist

Mae Joshua Jenkins, deunaw oed, sydd a’i fryd ar fod yn beiriannydd siartredig, wedi cael dechrau perffaith wedi iddo ennill nifer o raddau rhagoriaeth gan Goleg Cambria, a’i roi ar y rhestr fer ar gyfer y wobr Prentis Sylfaen y Flwyddyn.

Mae’r gŵr ifanc o Gei Connah yn un o 36 o bobl ifanc sydd yn yr 13 o gategorïau yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru 2013, a drefnwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni arbennig yng Ngwesty’r Celtic Manor Casnewydd ar Ddydd Gwener 18fed o Hydref.

Mae’r gwobrau’n cydnabod cyflawniadau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr sydd a wnelo a chyflwyno prentisiaethau o ansawdd a rhaglenni dysgu yn y gweithle eraill ar draws Cymru. Mae’r Rhaglen Brentisiaeth yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

Mae’r gwobrau sy’n arddangos rhagoriaeth mewn datblygiad sgiliau yng Nghymru, yn cael eu noddi gan Pearson PLC gyda chefnogaeth gan Media Wales.

Mae Joshua newydd gwblhau blwyddyn gyntaf ei brentisiaeth sylfaen gyda chwmni DRB ar Lannau Dyfrdwy.Treuliodd flwyddyn yng Ngholeg Cambria lle bu iddo hefyd ennill cymhwyster Bagloriaeth Cymru, oedd yn cynnwys trefnu taith gerdded a thaith feic elusennol i godi arian ar gyfer British Heart Foundation.

Bydd Joshua’n treulio tair blynedd nesaf ei brentisiaeth gyda DRB Group ac yn mynychu Coleg Cambria un diwrnod y wythnos.

“Mae’r brentisiaeth yn cynnwys elfennau ymarferol ac academaidd, ac wedi fy rhoi yn gadarn ar y llwybr ar gyfer profiad dysgu unwaith mewn oes”

dywedodd Joshua.

Mae’r sgiliau y mae wedi ei ennill yn ystod blwyddyn gyntaf ei brentisiaeth wedi rhoi’r hyder iddo roi darlithoedd i fyfyrwyr eraill, grwpiau allanol a busnesau. Mae hefyd wedi bod yn fentor i beirianwyr ifanc eraill o ysgolion Sir y Fflint, mewn Her Peirianneg ar gyfer Blwyddyn 9 a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria.

“Wedi i mi gwblhau fy mhrentisiaeth rwy’n gobeithio parhau i ennill mwy o brofiad a chymwysterau trwy gydol fy ngyrfa beirianneg” ychwanegodd Joshua. “Fy uchelgais yw bod yn beiriannydd siartredig cymwys”

Dywedodd y byddai ennill gwobr Prentis Sylfaen y Flwyddyn yn un o’i gyflawniadau personol mwyaf ac yn gam yn nes tuag at ddod yn beiriannydd proffesiynol.

Dywedodd Ken Skates Dirprwy Weinidog ar gyfer Sgiliau a Thechnoleg:

“Mae Gwobrau Prentisiaeth Cymru yn ein hatgoffa o’r dalent anhygoel sydd gan Gymru, a chyflawniadau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu Cymru. Mae prentisiaethau yn chwarae rhan hanfodol yn ein heconomi. Nid yn unig y maent yn darparu sgiliau hanfodol a chymwysterau, ond yn eu hunain yn gyfleoedd sy’n newid bywydau cymaint o bobl ifanc, ac i gyflogwyr mae’n fuddsoddiad mawr sy’n talu ar ei ganfed, ac yn datblygu sgiliau eu gweithlu. Gwyddom fod prentisiaethau yn cynnig manteision busnes go iawn a dyna pam bod Llywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd yn parhau i fuddsoddi’n drwm mewn cyfleoedd i bobl ifanc, ac yn parhau i gefnogi cyflogwyr sydd eisiau buddsoddi yn nyfodol eu gweithluoedd. Trwy eu hangerdd a’u hymroddiad bydd enillwyr y rowndiau terfynol yng ngwobrau eleni yn ysbrydoli cannoedd o bobl ifanc eraill i ymdrechu am ragoriaeth a dangos yr effaith anhygoel y gall hyfforddiant galwedigaethol ei gael. Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i bawb sydd yn y rowndiau terfynol wrth iddynt barhau i wneud cyfraniadau gwych yn eu meysydd dewisedig”.

Y ddau arall sydd ar y rhestr fer ar gyfer y wobr Prentis Sylfaen y Flwyddyn yw Ashley Jones o Lanelli a Paula Blundell o Fryn y Baal, ger Yr Wyddgrug.

Noddir y gwobrau gan Pearson PLC gyda chefnogaeth gan Media Wales.

Disgwylir i fwy na 300 o fudd-ddeiliaid allweddol o’r sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol ar draws Cymru fynychu’r seremoni wobrwyo, lle bydd cyfle i’r gwesteion cael pryd arbennig wedi ei baratoi gan Dîm Coginio Cenedlaethol Cymru.

Tags: , ,