Newyddion

David yn y Palas i dderbyn ei OBE

March 26, 2015

David Jones collects OBE (1) (3)

Roedd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, ym Mhalas Buckingham heddiw yn  derbyn ei OBE gan Dywysog Cymru am wasanaethau i Addysg Bellach yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.

Wrth siarad ar ôl y seremoni wobrwyo dywedodd:

“Roedd yr holl brofiad yn wych ac yn rhyfeddol – ysblander Palas Buckingham, y fraint o gyfarfod pobl eithriadol yn y seremoni a’r anrhydedd o dderbyn yr OBE gan y Tywysog Charles. Roedd yn un o’r eiliadau prin hynny mewn oes i fy nheulu a minnau, ac yn brofiad y byddwn fel teulu yn ei gofio am byth. ”

Cafodd David ei benodi yn Bennaeth a Phrif Weithredwr ym mis Awst 2013 pan ffurfiwyd Coleg Cambria trwy uno cyn golegau Glannau Dyfrdwy ac Iâl, gan ddod yn un o sefydliadau addysg mwyaf Cymru a darparu cyrsiau ar gyfer dros 25,000 o ddysgwyr.

Dechreuodd ei yrfa mewn peirianneg electronig, cyn symud i’r sector addysg yn 1987, pan gafodd ei benodi yn Uwch Ddarlithydd mewn Electroneg yn Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd.  Mae David hefyd yn aelod o Fyrddau Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint a Wrecsam, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Cyngor CBI Cymru, aelod o Fwrdd Ymgynghorol Cymwysterau Cymru a Chadeirydd Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a Thasglu Trafnidiaeth Gogledd Cymru.

Ychwanegodd:

“I ddweud y gwir mae hyn yn anrhydedd i bawb sy’n gysylltiedig â Choleg Cambria a’r colegau a’i ragflaenodd.  Cardi ydw i, ond erbyn hyn rydw i wedi bwrw’n ngwreiddiau’n gadarn yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, lle cefais y pleser o weithio gyda chydweithwyr, llywodraethwyr a myfyrwyr gwirioneddol dalentog, ymrwymedig, arloesol ac ysbrydoledig, yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf.  Rwy’n diolch iddyn nhw i gyd, ac i’m teulu am bob cymorth a charedigrwydd.  Rwy’n teimlo mor falch fy mod wedi cael y gydnabyddiaeth hon a hoffwn petai fy mam yn fyw heddiw i rannu hyn gyda hi”.

Wrth longyfarch David ar ran y Llywodraethwyr a staff yn y coleg, dywedodd John Clutton, Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethu:

“Hoffwn estyn ein llongyfarchiadau gwresog i David ar dderbyn ei OBE heddiw.  Mae hon yn wobr llwyr haeddiannol, ond hwyr, o ystyried ei gyfraniad sylweddol i’r sector addysg bellach ac i economi’r rhanbarth”.