Newyddion

Dathlu Wythnos Prentisiaethau: Luke Williams, Prentis Garddwriaeth

March 5, 2014

Luke Williams

Ar hyn o bryd, mae Luke Williams, sy’n ugain oed,  yn dilyn Diploma Seiliedig ar Waith Lefel 3 mewn Garddwriaeth fel rhan o Brentisiaeth yng Ngholeg Cambria.

Mae Luke yn gweithio fel Gofalwr y Grîn yng Nghlwb Golff Wrecsam a chyn hynny roedd yn dilyn Hyfforddiant Filwrol cyn sylweddoli nad dyna’r yrfa iddo fo.

Rhan o waith Luke yw cynnal y cwrs golf i’r ansawdd uchaf posibl. Mae Luke yn defnyddio ystod eang o offer, yn amrywio o chwistrellwyr i dractorau, i sicrhau bod golwg a pherfformiad y griniau a holl ardaloedd eraill y cwrs yn ddi-haint a’u bod yn cael eu cynnal i’r safon uchaf.  Hefyd, mae’n cyfrannu at gynorthwyo’r clwb i ddenu cystadlaethau ac ymwelwyr yn ogystal ag aelodau presennol y clwb ac aelodau newydd.

Cafodd Luke leoliad gwaith yng Nghlwb Golff Wrecsam cyn penderfynu ei fod yn dymuno dilyn gyrfa mewn Gofalu am Griniau. Cafodd gyngor gan Brif Ofalwr y Griniau i gael Prentisiaeth er mwyn iddo gael y cymwysterau cywir a’r profiad angenrheidiol i weithio’n effeithiol. Ers iddo ddechrau ar ei raglen Prentisiaeth, mae Luke wedi ennill cymwysterau gwahanol gan gynnwys Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng a thystysgrifau mewn iechyd a diogelwch. Mae hefyd wedi cael hyfforddiant mewn Sgiliau Sylfaenol sydd wedi gwella ei Saesneg a’i Fathemateg.

Meddai Luke: “Credaf fod prentisiaethau’n gyfleoedd gwych i ddilyn yr yrfa yr ydych yn ei ddymuno. Maent yn eich galluogi i ennill sgiliau na fyddwch yn eu dysgu yn unman arall a byddant yn edrych yn dda ar eich CV. Mae fy Mhrentisiaeth wedi fy helpu gymaint yn fy ngyrfa ac rwy’n hapus iawn fy mod wedi penderfynu dilyn llwybr Prentisiaeth.”

Nod Luke yw bod yn Brif Ofalwr Griniau yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am Brentisiaethau yng Ngholeg Cambria, ewch at http://www.cambria.ac.uk/employers/apprenticeships/ or email employers@cambria.ac.uk or call 0300 30 30 006.

Cyllidir y Rhaglen Prentisiaethau  gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Tags: , , ,