Newyddion

Dathlu uno dau goleg yn Sioe Frenhinol Cymru

July 19, 2010

Deeside CollegeAr 1 o Awst 2010 bydd Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Llysfasi yn uno. Bydd y coleg unedig, fydd yn un o’r colegau mwyaf yng Nghymru a’r DU, yn darparu cyrsiau ar gyfer dros 22,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn, yn cyflogi dros 1,000 o staff, a gan incwm blynyddol o fwy na 40 miliwn.

Bydd creu coleg unedig dynamig all wasanaethu anghenion amrywiol Gogledd Ddwyrain Cymru ac anghenion penodol y sector tir-seiliedig yn dod T nifer o fanteision i’r rhanbarth. Bydd y “siop un stop” yn darparu dysgwyr a chyflogwyr gyda’r amrediad ehangaf o gyrsiau hawdd eu cyrraedd yng Ngogledd Cymru. Bydd yr uniad yn darparu sicrwydd ar gyfer dyfodol darpariaeth tir-seiliedig yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys Gofal Anifeiliaid, Ceffyleg, Blodeuwriaeth, Garddwriaeth a Pheirianneg y Tir yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ac Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol, Gofal Anifeiliaid a Choedwigaeth a Chadwraeth yng Ngholeg Llysfasi. Bydd y coleg newydd hefyd yn darparu dysgwyr gydag amrediad ehangach o gyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr y coleg unedig newydd, sydd o’r farn bod yr uniad yn gam ymlaen ar gyfer colegau ac Addysg Bellach yng Nghymru “Yn dilyn ein huniad llwyddiannus gyda Choleg Garddwriaeth Cymru yn 2009, rydym wedi arddangos sut y gall uniadau rhwng colegau wneud y sector yn gryfach ac yn fwy effeithlon. Rydym wrth ein bodd gyda’r cyrhaeddiad diweddaraf yma fydd yn dod a dau goleg addysg bellach llwyddiannus iawn yng Ngogledd Ddwyrain Cymru at ei gilydd. Mae gan y ddau goleg hanes hir a balch o ddarparu dysgu ac addysgu gwych a gweithio mewn partneriaeth. Rydym yn hyderus y bydd yr uniad yn adeiladu ar y sylfeini llwyddiannus yma ac yn gwella cyfleoedd dysgu er mwyn cefnogi busnesau, cymunedau ac unigolion yn y rhanbarth”.
Aeth Mr Jones ymlaen i ddweud “Rwy’n hyderus bod gennym trwy ein staff gwych y sgiliau, gallu a phrofiad i sefydlu’r coleg fel canolfan ragoriaeth ryngwladol ar gyfer Addysg Bellach a dysgu galwedigaethol, gan y byddwn yn chwarae rhan bwysig ym mholisau uchelgeisiol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer addysg, dysgu gydol oes a sgiliau”

Dywedodd Carwyn Jones y Prif Weinidog “Llongyfarchiadau i bawb ar gyflawni’r uniad yma. Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw, Coleg Glannau Dyfrdwy nawr fydd y darparwr mwyaf o raglenni tir-seiliedig felly mae hwn yn ddatblygiad sylweddol i ddyfodol y sectorau tir-seiliedig a garddwriaeth yng Nghymru. Hoffwn ddymuno’n dda i bawb sy’n gysylltiedig T’r coleg wrth iddynt gwrdd T’r sialensiau a’r cyfleoedd sydd o’u blaen.”