Newyddion

Dathlu Rhagoriaeth yng Ngholeg Cambria

February 17, 2016

AGM 2015-

Dathlodd Coleg Cambria flwyddyn 2015 lwyddiannus wrth lansio eu Hadroddiad Blynyddol “Dathlu Rhagoriaeth” y bore yma.

Croesawodd John Clutton, Cadeirydd y Llywodraethwyr, a David Jones OBE, Y Pennaeth / Prif Weithredwr, y cyhoedd, partneriaid, cyflogwyr, myfyrwyr, staff a phobl bwysig leol i’r lansio, a gynhaliwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y coleg a gynhaliwyd ar safle Iâl.

Mae Adroddiad 2015 yn tynnu sylw at gyflawniadau allweddol yn ystod blwyddyn arbennig o lwyddiannus a phrysur, lle barnwyd bod y coleg yn “Rhagorol” gan Estyn am ei ddarpariaeth bresennol a’r rhagolygon ar gyfer gwella. Dyma’r ddwy farn uchaf drwyddi draw.

Nodwyd manylion am lwyddiannau niferus coleg yn ystod y flwyddyn eu yn yr adroddiad, gan gynnwys cael ein cydnabod fel y coleg gorau yng Nghymru ar gyfer Addysgu a Dysgu ac ennill Gwobr Cynaliadwyedd Gwasanaethau Cyhoeddus Prydain ar gyfer Cynaliadwyedd mewn Addysg.

Ymysg cyflawniadau nodedig y myfyrwyr a gafodd eu cynnwys yn yr adroddiad, mae llwyddiant myfyrwyr Busnes Safon Uwch a gafodd eu coroni’n Bencampwyr y Byd mewn cystadleuaeth Her Menter Fyd-eang flynyddol a chyflawniadau dysgwyr galwedigaethol yn ennill 2 fedal aur, 2 fedal arian, 3 medal efydd a 7 canmoliaeth uchel yn sioe flynyddol WorldSkills Prydain, gan roi tîm y coleg yn yr 2il safle yn nhabl cynghrair WorldSkills Prydain.

Mae’r Adroddiad hefyd yn amlinellu nifer o ddatblygiadau allweddol i’r ystâd yn 2015, fel adeilad y Ganolfan Peirianneg Awyrennau Aero Addysg Uwch a’r Ganolfan Chweched Dosbarth pwrpasol newydd gwerth £ 14.6 miliwn yng Nglannau Dyfrdwy, mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint. Mae hefyd yn nodi y bydd y coleg yn ail-gyfeirio ei wariant i ddatblygiadau a gwelliannau mawr gwerth miliynau o bunnoedd o bwys ar ei safleoedd yn Iâl a Ffordd y Bers yn 2016.

Llongyfarchodd David Jones OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr y coleg, y dysgwyr, staff a llywodraethwyr y coleg a diolchodd iddynt am eu hymrwymiad aruthrol a’u harloesed . Dywedodd:
“Rydyn ni wrth ein bodd gyda’n cyflawniadau ac rydym yn ddiolchgar i fyfyrwyr, staff, llywodraethwyr a phartneriaid am eu gwaith caled a’u hymroddiad mewn blwyddyn lle rydym wedi cyflawni’r graddau arolygu uchaf unrhyw goleg yng Nghymru ar gyfer ein darpariaeth AB. Mae’r canlyniadau hyn yn amlwg yn cadarnhau sut fod pedwar coleg wedi uno â’i gilydd yn effeithiol iawn i ffurfio Coleg Cambria yn 2013.

“Mi wnaethon ni osod uchelgais cryf ar gyfer y coleg o’r dechrau un, gyda swyddogaeth Cambria yn dod yn bwysicach nag erioed ar gyfer ein cymunedau a’n heconomi. Fel bob amser rydyn ni’n ddiolchgar am gymorth a phartneriaeth ein rhanddeiliaid, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ehangu dull cydweithredol hwn ymhellach. ”