Newyddion

Dathlu Rhagoriaeth yng Ngholeg Cambria

February 17, 2017

annual-report-2016-launch-2

Dathlodd Coleg Cambria flwyddyn lwyddiannus 2016 wrth lansio ei Adroddiad Blynyddol “Dathlu Rhagoriaeth”, yr wythnos ddiwethaf.

Croesawodd John Clutton, Cadeirydd y Llywodraethwyr a David Jones OBE ,Y Prif Weithredwr, y cyhoedd, partneriaid, cyflogwyr, myfyrwyr, staff a gwahoddedigion lleol i’r lansiad, a gafodd ei gynnal yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y coleg yng Nghanolfan 6ed Dosbarth Glannau Dyfrdwy.

Mae’r Adroddiad 2016 yn tynnu sylw at brif gyflawniadau blwyddyn hynod o lwyddiannus a phrysur, a oedd yn cynnwys: cymryd rôl arweiniol wrth lansio Prosiect £16.2miliwn Sgiliau Cyflogwyr a Gweithwyr ar gyfer Gogledd Cymru; sicrhau contract dysgu a sgiliau ar gyfer Carchar Berwyn mewn partneriaeth â Novus ac wrth gwrs cyhoeddi adroddiad Arolwg Estyn ar y coleg – y gorau hyd yn hyn ar gyfer unrhyw goleg yng Nghymru.

Ymysg cyflawniadau nodedig y myfyrwyr y soniwyd amdanynt, roedd y canlyniadau Safon Uwch gorau erioed a llwyddiannau dysgwyr galwedigaethol yn y Gystadleuaeth WorldSkills UK blynyddol ac ennill rhagor o fedalau nag unrhyw goleg arall ym Mhrydain gyda 3 medal aur, 6 arian, 3 efydd a 2 ganmoliaeth uchel.

Mae’r Adroddiad yn amlinellu nifer o ddatblygiadau pwysig i ystâd y coleg yn 2016 hefyd, gan gynnwys agor y Ganolfan Brifysgol a’r Ganolfan Chweched Dosbarth yng Nglannau Dyfrdwy mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint. Mae’r adroddiad yn sôn hefyd am ddatblygiadau newydd allweddol ar safleoedd y coleg yn Ffordd y Bers a Llaneurgain.

Llongyfarchodd a diolchodd David Jones OBE y Prif Weithredwr i’r dysgwyr, staff a llywodraethwyr y coleg am eu hymrwymiad a’u harloesedd enfawr, a dywedodd:

“Rydym wrth ein bodd gyda’n cyflawniadau ac rydym yn diolch i’n mfyfyrwyr, staff, llywodraethwyr a’n partneriaid am eu gwaith caled a’u hymroddiad mewn blwyddyn lle rydym wedi cyflawni’r graddau arolygu uchaf gan unrhyw goleg yng Nghymru ar gyfer ein darpariaeth addysg bellach.

“Ein prif flaenoriaeth yw parhau i ddarparu addysgu a dysgu rhagorol, er mwyn estyn, herio ac ysbrydoli ein dysgwyr i gyd i archwilio a chyflawni eu llawn botensial. Mae hyn yn hanfodol wrth i swyddogaeth Coleg Cambria ddod yn bwysicach ar gyfer ein cymunedau a’n heconomi. Fel bob amser, rydym yn ddiolchgar am gymorth a phartneriaeth ein rhanddeiliaid ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau ymagwedd gydweithredol ym mhopeth a wnawn.