Newyddion

Dathliadau’r Nadolig er budd Elusen Ambiwlans Awyr Cymru

January 16, 2017

photo-booth-3-2

Mae myfyrwyr a staff Coleg Cambria wedi codi dros £6,500 yn eu ffeiriau a’u marchnadoedd Nadolig blynyddol at Ambiwlans Awyr Cymru, sef elusen y flwyddyn y coleg.

Cynhaliodd safle Iâl eu Ffair Nadolig gyda chefnogaeth wych gan y staff a’r myfyrwyr. Daeth Siôn Corn draw i’n gweld, yn ogystal â deiliaid stondinau allanol a mewnol. Mwynhaodd bawb y Côr Celfyddydau Perfformio ac roedd digon o gemau a mins peis i’w cael. Enillodd y dysgwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol y gystadleuaeth stondin wedi’i haddurno orau.

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr WorldSkills yng Ngholeg Cambria:

“Roedd y myfyrwyr a staff yn hynod o awyddus i drefnu marchnad crefftau Nadolig safon uchel, a fyddai ar agor i’r cyhoedd eleni. Roedd yn wych gweld y farchnad wedi’i chynnwys a’i chyhoeddi yn nigwyddiadau Wrecsam yn arwain at y Nadolig.”

“Cafodd Entrepreneuriaid ifanc gyfle i roi prawf masnach ar eu cynnyrch a dysgu technegau gwerthu amhrisiadwy gan y stondinwyr profiadol. Rydyn ni wedi cael adborth cadarnhaol a defnyddiol iawn gan stondinwyr a siopwyr fel ei gilydd, sy’n awyddus i weld y farchnad yn dod yn rhan barhaol o ddigwyddiadau Nadolig canol tref Wrecsam ac i gynyddu yn ei statws.

“Rydyn ni wrth ein bodd o gael dweud ein bod eisoes wedi codi swm gwych o arian at Ambiwlans Awyr Cymru o’r digwyddiad hwn yn unig.”

Roedd ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a thrigolion ymhlith y cannoedd o ymwelwyr a fwynhaodd y digwyddiad yn Llysfasi. Roedd modd i ymwelwyr ymweld ag Ogof Siôn Corn a gwylio Drama’r Geni yn fyw, gyda myfyrwyr ac anifeiliaid o’r coleg. Roedd disgyblion ysgolion lleol o Ysgol Gynradd Pentrecelyn a Llanfair hefyd yn rhan o’r dathliadau ac yn canu carolau Nadolig i’r torfeydd.

children-in-santas-groto-at-llysfasi

Cafodd lawer o bobl leol gyfle i wneud ychydig o siopa Nadolig a phrynu coed Nadolig newydd eu torri, crefftau, teisennau a threfniadau blodau.

Dywedodd Gareth Jones, Cyfarwyddwr safle Llysfasi:

“Roedd hwn eto yn ddigwyddiad gwych a ddaeth y coleg a’n cymuned leol at ei gilydd yn wir.”

“Bu’r myfyrwyr a staff yn gweithio’n galed iawn i drawsnewid y gweithdy i fod yn ffair gyda thema Nadoligaidd. Roedden ni’n falch iawn o weld cymaint o bobl wedi dod draw i fwynhau nifer fawr o wahanol weithgareddau drwy gydol y dydd, gan godi swm mawr o arian trwy hynny at Ambiwlans Awyr Cymru. ”

Roedd Marchnad Nadolig Llaneurgain yn ddigwyddiad llawn hwyl, gyda dros 30 o stondinau yn gwerthu pob math o grefftau ac anrhegion diddorol a gwreiddiol y byddai pobl yn dymuno eu prynu, yn ogystal â chanu carolau a lluniaeth poeth.

Roedd yna hwyl i’r teulu i gyd hefyd, gyda llawer o weithgareddau ar gyfer yr ymwelwyr iau, gan gynnwys paentio wynebau, teithiau o amgylch y ganolfan anifeiliaid i weld yr ymlusgiaid a’r mwncïod yn ogystal ag ymweliad arbennig gan Siôn Corn.

Dywedodd Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr, Llaneurgain, Vivienne Martin:

“Mi hoffwn i ddiolch i’n myfyrwyr a’n staff i gyd am eu gwaith caled a’u creadigrwydd i sicrhau llwyddiant diamheuol y farchnad Nadolig. Hoffwn i ddiolch hefyd i’r gymuned leol a’r stondinwyr allanol am ein cefnogi.”

“Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain ac mi godon ni lawer o arian ar gyfer ein helusen – Ambiwlans Awyr Cymru. Mae digwyddiadau fel hyn yn rhoi cyfoeth o addysg a phrofiad i’n myfyrwyr wrth iddyn nhw gael hwyl a gwneud daioni i bobl eraill.”