Newyddion

Cyrsiau am ddim i wella gobeithion am waith

September 16, 2014

ann-griffiths-v2

Mae Coleg Cambria, Cymunedau’n Gyntaf a Quest-Novus yn gweithio mewn partneriaeth i alluogi pobl i gael cymorth unigol i chwilio am waith neu hyfforddiant.

Mae cyrsiau cyflogadwyedd ar gael am ddim i bobl o bob oed, gan gynnwys cymorth gydag ysgrifennu CV a chwilio gwaith, llenwi ffurflenni cais am swyddi, paratoi ar gyfer cyfweliadau, gosod a chyrraedd targedau.

Nod y cyrsiau yw datblygu’r sgiliau, y rhinweddau a’r agweddau personol hynny sy’n ofynnol gan gyflogwyr ym mhob maes gwaith. Maent hefyd yn berthnasol i’r rheiny sydd eisiau mynd ymlaen i ddysgu pellach. Ar ddiwedd y cwrs, bydd pob un yn cael cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Cyflwynwyd cwrs peilot llwyddiannus yn ystod tymor yr haf, ac mae llawer o’r dysgwyr wedi mynd ymlaen i feysydd dysgu eraill neu, mewn rhai achosion, wedi cael gwaith.

Cafodd Ann Griffiths, a gwblhaodd y cwrs yn llwyddiannus ym mis Mehefin, waith yn ddiweddar fel gweithiwr cymorth i bobl gydag anawsterau dysgu a chorfforol, ac mae hi hefyd yn wirfoddolwr gyda Flintshire Community Parents.

Roedd Ann ar binnau eisiau cysylltu â Quest-Novus a Choleg Cambria i ddweud wrthyn nhw am ei llwyddiant diweddar ac i ddiolch i’r ddau sefydliad am eu cefnogaeth.

Dywedodd:
“Roedd staff y sefydliadau a’m cefnogodd yn wych. Roeddynt yn gynnes, yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt.

“I ddechrau, doeddwn i ddim yn meddwl y byddai’r cwrs yn fanteisiol, ond roeddwn yn anghywir a byddwn wir yn argymell y cwrs i unrhyw un sy’n chwilio am waith ar hyn o bryd neu sy’n ansicr pa gyfeiriad i’w ddilyn. Gyda chymorth a chefnogaeth i lunio CV a llythyr ategol, unwaith y rhoddais fy CV ar safle Universal Job Match, cefais fy ngalw am gyfweliad i’r swydd gyntaf yr ymgeisiais amdani.”

O ganlyniad i lwyddiant y cwrs peilot, mae’r coleg yn bwriadu dechrau dau gwrs newydd yn Nhreffynnon a’r Wyddgrug.

Dydd Mercher 24 Medi 9.40 a.m. – 2.40 p.m. Llyfrgell Treffynnon
Dydd Iau 25 Medi 9.40 a.m. – 2.40 p.m. Llyfrgell Yr Wyddgrug

I gael manylion pellach, cysylltwch ag Amanda Morgan yng Ngholeg Cambria ar 01244 834564/ ebost amanda.morgan@cambria.ac.uk neu Nia Parry, Cymunedau’n Gyntaf ar 01352 703025/e-bost nia.parry@flintshire.gov.uk