Newyddion

Cyrsiau Adeiladu Coleg Cambria yn paratoi myfyrwyr ar gyfer byd gwaith

October 29, 2013

Llun o Nigel Parry Pennaeth Gwasanaethau Cambria’r Gogledd gyda’r Prentisiaid Lewis a Sam Edwards

Mae dau o fyfyrwyr Adeiladu Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy yn dathlu wedi iddynt lwyddo i gael Prentisiaethau gyda chwmni cynnal ac atgyweirio tai lleol, sef Gwasanaethau Cynnal Cambria, sy’n rhan o Gynllun Tai Cymru a’r Gorllewin.

Llwyddodd y brodyr, Sam a Lewis, myfyrwyr gwaith bric yng Ngholeg Cambria i gael y swyddi wedi i’r cwmni gysylltu gydag adran adeiladu’r coleg yn holi a oedd ganddynt ymgeiswyr addas ar gyfer eu swyddi prentisiaeth.

Cafodd y ddau eu cyfweld, ac yn dilyn adborth gwych ynglŷn â’u cyfweliadau, roedd y ddau wrth eu bodd o gael cynnig y prentisiaethau.

Bydd Sam a Lewis yn dychwelyd i Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy am un diwrnod bob wythnos i astudio cwrs Diploma CGC lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal, sy’n rhaglen 12 mis. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant yn y coleg a thystiolaeth yn y gweithle o wneud gwaith atgyweirio mewn meysydd fel Gwaith Maen, Coed, Plymio, Plastro ac Addurno. Bydd y brentisiaeth yn eu galluogi i fod yn aml-fedrus, a bydd hyn o fantais fawr iddynt yn y diwydiant adeiladu.

Dywedodd Dave Roberts Dirprwy Gyfarwyddwr Adeiladu yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy:

“Ein prif  nod yn yr adran Adeiladu yw cael myfyrwyr i mewn i waith. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r diwydiant lleol er mwyn sicrhau ein bod nid yn unig yn darparu dysgwyr o’r safon gywir ar gyfer eu hanghenion, ond ein bod hefyd yn addasu rhaglenni hyfforddi ar gyfer anghenion y diwydiant lleol, lle bynnag y bo’n bosibl. Mae’n destament i’r cydweithio effeithiol yma bod dau o’n dysgwyr wedi cael eu cymryd ymlaen gan un sefydliad blaengar . Rydym yn falch iawn o’n holl fyfyrwyr sy’n llwyddo i ennill prentisiaeth”.

Dywedodd Nigel Parry, Pennaeth Gwasanaethau Cynnal Cambria yn y Gogledd:

“Bu i’r ddau fyfyriwr greu argraff fawr arnaf, a doedd dim dewis gennyf ond cynnig prentisiaeth i’r ddau. Rwy’n falch o allu cynnig prentisiaeth i Sam a Lewis yn eu cymuned leol. Nid yn unig y mae o fudd iddynt hwy a Cambria, ond hefyd i’r economi leol.”

Dywedodd Anne Hinchey, Prif Weithredwr Tai Cymru & Gorllewin:

“Mae darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i bobl leol yn rhan graidd o’n busnes ac rwy’n falch o groesawu Sam a Lewis i’n sefydliad. Dim ond yn ddiweddar iawn y mae Cambria wedi ymestyn i Ogledd Cymru ac rwy’n hynod o falch ein bod wedi ffurfio partneriaeth gref gyda Choleg Cambria. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda hwy i ddarparu mwy o gyfleoedd ar gyfer y gymuned leol.”

Tags: