Newyddion

Cyn Fyfyrwyr Bellach yn Uwch Reolwyr

December 5, 2014

New Staff

Mae’r ddau aelod newydd o Uwch Dîm Rheoli Coleg Cambria yn gyn fyfyrwyr yno. Astudiodd Julie Davies, sydd newydd gael ei phenodi’n Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol, a Jayne Unalkat, Pennaeth Marchnata, raglenni Safon Uwch yn y coleg.

Gadawodd Julie Davies y cyn Goleg Iâl ym 1994 ac aeth ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd lle enillodd radd BSc mewn Busnes, gan ddilyn hynny gyda MA mewn Personél a Datblygiad ym Mhrifysgol San Steffan.

“Roedd Iâl yn gam gwych i mi rhwng yr ysgol a’r brifysgol,” meddai Julie “Roedd yn hawdd pontio rhyngddynt gan fod llawer o’m ffrindiau ysgol yn symud ymlaen i Iâl hefyd, ac roedd gan y coleg enw da hefyd”.

“Mae’r cyngor a’r cymorth gwerthfawr a gefais tra roeddwn yn Iâl yn sicr o fod yn un o’r rhesymau pam rydw i wedi llwyddo yn fy ngyrfa hyd yn hyn, a’m galluogi i wneud y penderfyniadau cywir. Felly, rydw i’n teimlo fy mod yn ddyledus iawn i’r coleg. Bellach, rydw i’n hynod o ffodus o gael gweithio yma fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ac rwy’n gobeithio gallu ad-dalu hynny.

“Dyma fy swydd gyntaf mewn addysg bellach, ar ôl treulio’r deng mlynedd ddiwethaf yn gweithio mewn Llywodraeth Leol a chyn hynny yn y sector preifat. Felly, mae gen i lawer i’w ddysgu – ond rydw i’n hoffi pob munud ohono! Mae bywiogrwydd a chyffro bod ar gampws gyda’r myfyrwyr yn wych ac mae hynny’n gwneud y swydd hon yn arbennig iawn. Rwy’n dod i ddeall yr anawsterau sy’n wynebu’r sector a’n gweithlu ac rwy’n credu y gall Adnoddau Dynol fod, ac mi ddylai fod, yn brif ysgogwr i alluogi’r coleg i ymateb i newid a chyflwyno dysgu rhagorol. Rwy’n teimlo’n hynod o ffodus o gael bod yn aelod o dîm Coleg Cambria ac rydw i eisoes wedi cael y fraint o weithio gyda rhai aelodau dawnus iawn o’r staff.”

Dechreuodd Jayne Unalkat ei hastudiaethau yng nghyn Goleg Glannau Dyfrdwy yn 14 oed pan astudiodd gwrs Colur Cyfryngau Theatraidd mewn dosbarth nos. Aeth ymlaen wedyn i astudio pynciau Safon Uwch ac yna cwrs rheoli ILM cyn symud ymlaen i Goleg Ffasiwn Llundain lle astudiodd BA mewn Rheoli Ffasiwn.

“Roeddwn i wastad wedi meddwl amdana i fy hun yn gweithio ym myd ffasiwn. Fy swydd gyntaf ar ôl graddio, oedd Prynwr graddedig dillad F&E Tesco. Cefais deithio’r byd i drafod gyda chyflenwyr pan roeddwn i’n ifanc. Cefais ddyrchafiad i fod yn Brynwr ac yna mi wnes i symud i fyd Marchnata Corfforaethol ar gyfer adran Clubcard Tesco.

“Symudais wedyn i Virgin holidays, lle bûm yn gweithio fel rheolwr marchnata gan reoli ymgyrchoedd gwerthu cenedlaethol. 10 mlynedd yn ddiweddarach, gadewais Lundain ac mae’n wych cael bod gartref yn fy nhref enedigol yng Nghymru yn arwain Marchnata A Recriwtio i fy nghyn goleg.”

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:
“Rydyn ni wrth ein bodd bod dwy gyn fyfyrwraig wedi ymuno â ni mewn swyddi rheoli allweddol. Mae felly’n bosibl i’n myfyrwyr presennol weld eu modelau rôl eu hunain i’w hysbrydoli yma ar eu stepen drws.

“Fel coleg, rydyn ni’n ymrwymedig i sefydlu diwylliant cefnogol sy’n arloesol ac yn greadigol, gan herio pawb i feithrin y sgiliau sydd eu hangen arnynt i greu dyfodol llwyddiannus iddynt eu hunain. Rydyn ni’n hynod o falch bod Julie a Jayne yn enghreifftiau gwych o’r ymrwymiad yma a’u bod wedi dewis dychwelyd i Goleg Cambria i helpu i ysbrydoli cenedlaethau o fyfyrwyr y dyfodol i ddilyn eu harweiniad.”