Newyddion

Cyn-fyfyriwr yn dychwelyd i rannu profiadau

October 14, 2016

Samantha Whiteside

Dychwelodd gyn-fyfyriwr Samantha Whiteside i Ganolfan Bridiau Prin Goleg Cambria yn ddiweddar fel rhan o’i swydd fel nyrs filfeddygol gymwysedig.

Daeth Samantha, a astudiodd Gofal Anifeiliaid ar safle Llaneurgain, yn ôl i’r coleg i gynorthwyo’r milfeddyg i dynnu gwaed a gwneud gwaith deintyddol ar Afr Bagot prin.

Cwblhaodd Samantha ei hastudiaethau yng Ngholeg Cambria Llaneurgain yn 2012 lle gafodd Samantha gyfle i fwynhau ei hamser ar y cwrs ac ennill cymwysterau, gan gynnwys cymhwyster twtio cŵn. Ar ôl gweithio fel rheolwr iard llawn amser yn Lifrai a Chanolfan Marchogaeth Cae  Hic gyda’i theulu,  dechreuodd ei chymhwyster nyrsio anifeiliaid gyda Phrifysgol Gorllewin Lloegr, Hartpury College. Daeth yn Nyrs Filfeddygol gymwysedig yn 2016 a rŵan yn gweithio’n llawn amser gyda Milfeddygon Caerwys, lle mae Samantha yn delio gydag anifeiliaid bach a mawr.

Ar ei dychweliad i Laneurgain, sylwodd Samantha ar welliannau a datblygiad y safle. Yn enwedig yr adnoddau gofal anifeiliaid, sydd wedi’u hadnewyddu a’u hestyn yn ddiweddar er mwyn cynyddu’r nifer o anifeiliaid prin sydd ar y safle.

“Roedd yn wych i weld Samantha unwaith eto yn ei swydd newydd”, dywedodd Wendy Gacem, Rheolwr y Ganolfan.

“Mae’n wych i gwrdd â’n gyn-fyfyrwyr yn eu swyddi newydd. Yn 2015 aeth 98% o fyfyrwyr Rheoli Anifeiliaid Lefel 3 ymlaen i addysg uwch, hyfforddiant pellach neu gyflogaeth ac mae clywed am eu cyflawniadau yn gyffrous ac yn rhoi boddhad i ni.”