Newyddion

Cyn-fyfyriwr yn cefnogi ymgyrch Rhydgrawnt

June 20, 2014

Mae un o gyn-fyfyrwyr Coleg Cambria, sydd bellach yn astudio yn Rhydychen, yn cefnogi ymgyrch i ddwyn perswâd ar bobl ifanc i ymgeisio am ‘Rhydgrawnt’.

Pan ddywedodd Thomas Chaloner, o Rostyllen, wrth ei rieni ei fod o yn awyddus mynd i brifysgol Rhydychen, eu hymateb cyntaf oedd “allwn ni ei fforddio?”

Mae Thomas, sydd erbyn hyn yn ei ail flwyddyn yn astudio Bioleg yng Ngholeg Queen, yn awyddus i wneud yn siŵr nad ydi darpar fyfyrwyr yn cael eu hatal rhag ymgeisio oherwydd y gost honedig o astudio ym mhrifysgolion gorau Prydain.

Mae Thomas, sy’n derbyn bwrsari, yn un o grŵp o fyfyrwyr o Rydychen sy’n awyddus i annog myfyrwyr o Gymru i ystyried dilyn cyrsiau mewn colegau fel Rhydychen a Chaergrawnt.

“Doedd fy rhieni heb fynd i brifysgol.  Fi oedd y person cyntaf yn fy nheulu i wneud hynny.” meddai Thomas,

“Ond wedi i ni wneud ymholiadau, daeth hi’n amlwg fod  Rhydychen yn fforddiadwy i bawb.  Mae Rhydychen yn cynnig un o’r cynlluniau bwrsari gorau ym Mhrydain.

Mae Thomas yn gymwys i dderbyn bwrsari o rhwng £2,000 a £2,500 y flwyddyn gyda’i fam yn rheolwr cynorthwyol mewn siop a’i dad yn saer coed hunangyflogedig.

Mae Thomas yn cyfaddef na wnaeth o ystyried Rhydychen nes mynd i goleg 6ed dosbarth a siarad efo Tim Guy, Pennaeth Cynllunio Cwricwlwm a Dilyniant Coleg Cambria.

“Dywedodd wrtha i am fynd amdani.  Dyna rywbeth nad oeddwn wedi ei glywed o’r blaen. Wythnosau ar ôl ymgeisio derbyniais lythyr yn fy ngwahodd i gyfweliad  a dyna hi.  Dwi wrth fy modd yma.”