Newyddion

Cyhoeddi Prifathro a Phrif Weithredwr newydd ar gyfer y Coleg newydd

November 16, 2012

Yn dilyn cyhoeddiad yn Chwefror 2012 fod Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl yn uno, yn Awst 2013, heddiw cyhoeddodd Mr John Clutton Cadeirydd y Bwrdd Cysgodol benodiad y Darpar Bennaeth a Phrif Weithredwr ar gyfer y coleg newydd.

Dywedodd Mr Clutton “Yn dilyn proses ddethol fanwl, rwy’n falch o gyhoeddi i Bennaeth presennol Coleg Glannau Dyfrdwy Mr David Jones gael ei benodi yn Ddarpar Bennaeth a Phrif Weithredwr ar gyfer y Coleg  cyfyngedig.    Cadarnhaodd y Bwrdd Cysgodol llawn y penodiad yn eu cyfarfod ar 14eg Tachwedd ac rydym yn falch ein bod yn bwrw i mewn i’r uno gyda un o’r Penaethiaid mwyaf eu parch yng Nghymru wrth y llyw.  Fe ganfûm yn Mr Jones arweinydd deinamig gyda hanes clir o lwyddiant mewn rheolaeth yn y sector addysg bellach, fydd yn arwain y coleg newydd gyda’r un ymroddiad a phenderfyniad am ragoriaeth ag a welsom yn ystod ei gyfnod yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy.”

Cefnogwyd y cyhoeddiad gan yr Is-Gadeirydd Mr Ray Wells a ychwanegodd, “Rydym yn gosod seiliau ar gyfer coleg fydd yn gwasanaethu Gogledd Ddwyrain Cymru am flynyddoedd lawer.  Bydd yn addysgu a chefnogi datblygu sgiliau a chyflogadwyaeth i dros 7000 o fyfyrwyr llawn amser bob blwyddyn ac yn cyflogi dros 1500.  Yn David Jones rydym wedi dod o hyd i rhywun gyda sgiliau, profiad ac uchelgais i wireddu’r hyn a ymrwymwyd iddo yn ein rhesymeg dros uno.”

Dywedodd Mr Jones ar ôl ei benodi “ Fe fydd hi’n fraint cael arwain y coleg cyfyngedig newydd a bod o gymorth i ymgyrraedd at ein nôd o ddarparu addysg a hyfforddiant ardderchog ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru.  Bydd y coleg newydd yn un o’r rhai mwyaf yn y DU ac rwy’n edrych ymlaen at y sialens o’i gwneud yn un o’r mwyaf llwyddiannus.  Rwy’n hynod o falch o fod wedi fy mhenodi ac rwy’n  sicr gyda’r gweithlu a chorff llywodraethol ardderchog, y byddwn yn gwireddu’r amcanion uchelgeisiol fydd yn cael eu gosod ar gyfer y coleg newydd a darparu gwasanaeth ardderchog ar gyfer ein dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau.”

Nodyn i olygyddion:

Bydd Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl yn uno ar 1af Awst 2013 yn ddibynol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru.

Proffil o’r Darpar Brifathro – Mr David Jones

Prifathro a Phrif Weithredwr presennol Coleg Glannau Dyfrdwy, daeth i’w swydd ym Medi 2004, wedi cyfnod o weithio yn y coleg ers 1999 fel Is-Bennaeth ac wedyn fel Dirprwy Bennaeth.  Chwaraeodd ran allweddol yn y datblygiad, ehangu a llwyddiant Coleg Glannau Dyfrdwy yn ystod y cyfnod yma, sy’n cynnwys uno llwyddiannus gyda Choleg Garddwriaeth Cymru ym 2009 a Choleg Llysfasi yn 2010.   O dan ei arweiniad mae’r coleg wedi cael llwyddiant sylweddol mewn arolygiadau, yn arbennig yn Ionawr 2007 a Hydref 2007, pan dderbyniodd y Coleg raddau digyffelyb gan Estyn, y cyfan yn Raddau 1, ac yn ddiweddar y canlyniadau gorau yng Nghymru o fewn y fframwaith newydd ar Ddysgu yn y Gweithle.

Yn siaradwr Cymraeg rhugl, sydd bellach yn byw yn Rhuthun, mae gan David radd BSc mewn Electroneg Peirianyddol o Brifysgol Morgannwg a TAR o Brifysgol Cymru Caerdydd ac MBA o Ysgol Fusnes Warwick.  Ym mlynyddoedd cynnar ei yrfa gweithiodd David ym myd cynhyrchu electronig.  Dechreuodd ei yrfa mewn addysg ym 1987 pan gafodd ei benodi yn Uwch Ddarlithydd mewn Electroneg yn Athrofa Prifysgol Caerdydd.  Ers hynny cafodd gyfnod o weithio yng Ngholeg Ceredigion a Choleg Powys cyn ymuno â Choleg Glannau Dyfrdwy.

Mae David yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint, Fforwm Economaidd Gogledd Cymru, Cyngor Cymru o Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) ac aelod o Fwrdd a Chadeirydd Colegau Cymru.  Yn ddiweddar ymunodd â bwrdd dros-dro Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.   Fe’i penodwyd yn Ddirprwy Raglaw Clwyd ym Mawrth 2010.

 

Proffil o Gadeirydd y Bwrdd Cysgodol – Mr John Clutton

Yn dilyn cyfnod llwyddiannus iawn fel athro/uwch reolwr mewn tair ysgol fawr 11-16 ac 11-18, penodwyd John Clutton yn Gyfarwyddwr Addysg Cynorwythol Sir y fflint ym 1996.

Ym 2002 fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Addysg a Gwsanaethau Plant a Hamdden Sir y Fflint.  Yn ystod ei gyfnod yn y swydd bu’n Gadeirydd Bwrdd Gwarchod Plant Sir y Fflint ac yn Gadeirydd Partneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc.  Yn dilyn ei ymddeoliad ym 2007, fe’i penodwyd gan Lywodraeth Cymru  yn aelod o Fwrdd Adfeddu Addysg Annibynnol Sir Ddinbych.  Ar wahoddiad Cyngor Bwrdeisdref Wrecsam, bu’n gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Addysg Wrecsam a bu’n lywodraethwr cyfetholedig mewn ysgol uwchradd leol.  Ar hyn o bryd mae’n ymddiriedolwr elusen Sir y Fflint, Dangerpoint.

Daeth John yn lywodraethwr yng Ngholeg Iâl ym Mawrth 2011, ac mae’n cadeirio’r Bwrdd Cysgodol sy’n goruchwylio’r uno arfaethiedig rhwng Colegau Iâl a Glannau Dyfrdwy.

 

Proffil o’r Is-Gadeirydd – Mr Ray Wells

 

Cafodd Ray yrfa hir yn y diwydiant dur mewn swyddi rheolaethol yn y DU ac Ewrop.  Yn niwedd ei yrfa bu’n rheoli rhaglen Ansawdd Cyfan/Rhagoriaeth Busness Shotton Works.

Am flynyddoedd lawer roedd yn arweinydd tîm ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth Ewropeaidd ac Ansawdd Cymru, yn asesu sefydliadau ‘blue-chip’ ar draws Ewrop; yng Nghymru bu’n asesu Colegau Menai, Llandrillo a Iâl.  Yn aelod o Banel Cydnabyddiaeth Buddsoddwyr mewn Pobl Cymru ers 1998, mae hefyd yn gyn-gadeirydd Fforwm Cyflogwyr 14-19.

Erbyn hyn mae’n cael ei gyflogi gan Lywodraethwyr Cymru i weithio gydag Awdurdodau Lleol yng Ngogledd Cymru i wella effeithiolrwydd llywodraethu ysgolion.

Yn lywodraethwr yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ers 1996, mae hefyd yn lywodraethwr yn Ysgol yr Elfed ac mae’n gyfranogwr brwd ar drafodaethau yn ymwneud â mentrau gwarchodaeth a chadwraeth.