Newyddion

Cyfleoedd sy’n newid bywyd i fyfyrwyr Coleg Cambria

May 8, 2014

Beacon Award April 4

Cymorth llythrennedd a rhifedd i ddysgwyr Coleg Cambria’n rhoi cyfleoedd i newid bywyd.

Dyma’r neges a roddwyd yng nghyflwyniad Gwobr Beacon Cymdeithas Genedlaethol y Colegau (AoC) am Ddatblygu Llythrennedd a Rhifedd a gynhaliwyd ar safle Glannau Dyfrdwy’r coleg yn ddiweddar.

Yn bresennol yn y seremoni oedd Ken Skates, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg Llywodraeth Cymru, noddwyr y Wobr, a Chadeirydd Gwobrau Beacon AoC, y Fonesig Pat Bacon.

Enillodd y Coleg yr ‘Oscar Addysg Bellach’ uchel ei barch am ei ddulliau arloesol wrth datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd, a gwnaeth hynny trwy greu adran unigol i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni llythrennedd a rhifedd o’r safon uchaf ar draws darpariaeth y coleg ochr yn ochr â thiwtoriaid prif ffrwd, dysgu yn y gwaith a chymunedol.

Wrth longyfarch y coleg ar ei lwyddiant, meddai’r Dirprwy Weinidog:

“Mae’r wobr hon yn amlygu’r dulliau arloesol a llwyddiannus sy’n cael eu rhoi ar waith yng ngholegau Cymru i gefnogi’r sgiliau hanfodol hyn ar draws amrywiaeth o bynciau a chyd-destunau.

“Mae codi safonau llythrennedd a rhifedd yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd yn hanfodol wrth gyfrannu at lwyddiant pobl ifanc yn eu dyheadau gyrfaol ac ansawdd eu bywydau. Mae’r ddau yn sgiliau bywyd hanfodol.

“Dyna pam ein bod wedi cefnogi’r wobr hon sy’n cydnabod swyddogaeth bwysig y sector Addysg Bellach ym mharhad datblygiad sgiliau llythrennedd a rhifedd eu myfyrwyr ac sy’n rhoi’r sgiliau angenrheidiol iddynt i’w paratoi ar gyfer byd gwaith neu i fynd ymlaen â’u hastudiaethau.”

Amlinellodd y Fonesig Pat Bacon y sylwadau a wnaed gan aseswyr y Wobr, gan ganmol darpariaeth hyblyg, hynod gefnogol y coleg a’i ymroddiad i ddiwallu anghenion myfyrwyr unigol sydd yn ei dro yn arwain at gyfleoedd sy’n newid bywydau.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Ymhyfrydwn ein bod wedi cael y wobr nodedig hon sy’n dangos ymrwymiad ein staff i ddatblygu a sefydlu diwylliant o arloesedd a chreadigrwydd, gan herio ein dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau llythrennedd a rhifedd hanfodol sydd eu hangen arnynt i greu dyfodol llwyddiannus.

“Yng Ngholeg Cambria, rydym yn ymroddedig i roi’r holl ddysgwyr yn gyntaf, a’u hysbrydoli i ymgysylltu, dysgu, datblygu a llwyddo i gael dilyniant i ddysgu pellach, gwaith neu addysg uwch.”