Newyddion

Cyfle unigryw i ddwy ferch dalentog

August 19, 2013

Michelle-Thomas-and-Dani-Hollie

Mae dwy o fyfyrwyr Lefel 2 Therapi Harddwch Coleg Cambria, sef Michelle Thomas a Dani Hollie wedi cael cyfle unigryw i weithio fel Artistiaid Coluro Cynorthwyol ar gyfer cylchgrawn ffasiwn Vogue.

Mae Michelle Thomas sy’n 26 oed, a Dani Hollie 22 oed, y ddwy o Gei Connah, newydd gwblhau eu cwrs lefel 2 ac yn gobeithio mynd ymlaen i’r cwrs lefel 3 flwyddyn nesaf. Mae Michelle hefyd newydd gwblhau cwrs dosbarth nos mewn Ffotograffiaeth Ddigidol lefel 3. Mae’r ddwy ohonynt wedi mynd y tu hwnt i ofynion y cwrs i godi arian ar gyfer elusen y coleg a rhoi’r dechreuad gorau iddynt yn eu gyrfaoedd newydd.

Mae’r merched yn gwneud y gorau o’u talentau; maent yn cymryd rhan gyda’i gilydd, y tu allan i’r coleg, mewn cystadlaethau ar gyfer artistiaid coluro, gyda Dani yn gwneud y triniaethau coluro a Michelle yn tynnu lluniau’r modelau. Mae’r ddwy wedi cymryd rhan yng nghystadlaethau Diamond Lips & Snow Queen y blogiwr Karla Powell, a hefyd yn bwriadu cymryd rhan yng nghystadleuaeth ddiweddaraf y brand coluro Illamasqua’s.

Maent hefyd wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau trwy’r coleg. Daeth Michelle yn ail yng nghystadleuaeth celf ewinedd World Skills Cymru a gynhaliwyd yng Ngholeg Menai yn gynharach eleni, ond ni lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol yng Nghaerdydd oherwydd yr eira mawr. Cymerodd Dani ran yng nghystadleuaeth Colur y Cyfryngau World Skills Cymru a chafodd gynnig swydd yn dilyn hyn gan brif artist coluro’r BBC, ond gwrthod a wnaeth gan nad oedd yr amseru yn iawn.

Mae’r ddwy yn aml yn gwirfoddoli mewn digwyddiadau yn y coleg ac yn ddiweddar bu iddynt roi eu hamser i fyny er mwyn helpu yn y Diwrnod Hwyl i’r Teulu a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria Llaneurgain. Bu’r ddwy hefyd yn gyfrifol am y triniaethau coluro mewn sioe ffasiwn gyda’u cyfoedion a gynhaliwyd yng ngwesty Days, Garden City.

Mae Dani a Michelle yn mwynhau rhoi eu hamser i ddigwyddiadau elusennol. Bu iddynt fynychu digwyddiad penwythnos yn Llangollen, o Ddydd Gwener i Ddydd Sul a drefnwyd gan Dawn McGuire tiwtor yn y coleg. Yn ystod y penwythnos yma llwyddwyd i godi arian ar gyfer nifer o elusennau lleol yn cynnwys yr elusen iechyd meddwl Mind. Maent hefyd wedi gweithio mewn digwyddiadau elusennol yn y Laugh Inn, Caer, ar gyfer y Big Bottle Society, ymgyrch i godi arian i gefnogi ymchwil i mewn i gancr yr oesoffagws. Cynhaliodd y merched driniaethau coluro ar gyfer sioe ffasiwn a dawns yn y clwb comedi.

Yn ogystal â mynychu’r coleg yn ystod y dydd a rhai nosweithiau, mae ganddynt deuluoedd i ofalu amdanynt hefyd. Mae gan Michelle dri o blant 4, 6 ac 8 oed a Dani gan ferch 3 oed. Cofrestrodd Michelle ar gyfer y cwrs Therapi Harddwch lefel 2 wedi iddi ddilyn cwrs celf ewinedd yn y gymuned ac wedi i’w mab ddechrau’n llawn amser yn yr ysgol.

Meddai Dani “Rydym yn galw ein hunain yn “Tîm Pŵer”, rydym wrth ein boddau’n bod yn greadigol a gwthio’n hunain i gwrdd â therfynau caeth. Rydym yn cael ein hysbrydoli gan flogwyr ac yn ceisio cael cymaint o brofiad a phosibl yn y diwydiant.

Yn ddiweddar bu’r ddwy yn gwneud y gwaith coluro ar gyfer dau gynhyrchiad yn Theatr Clwyd; Guys and Dolls a The King and I. Y mis yma bydd Michelle a Dani yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth ranbarthol Worldskills, Dani yn y gystadleuaeth gwallt a choluro a Michelle yn y gystadleuaeth celf ewinedd.

Ond y goron  ar y cyfan oedd cael y cyfle i weithio fel Artistiaid Coluro Cynorthwyol ar gyfer Vogue. Bydd eu gwaith yn cael ei gydnabod a byddant yn cael cyfle i gyfarfod rhai o gysylltiadau mwyaf dylanwadol y diwydiant.

Mae Michelle a Dani yn bwriadu dechrau blogio a pharhau i gymryd rhan mewn cystadlaethau. Mae Michelle yn gobeithio cael swydd mewn salon yn cynnal triniaethau coluro a phecynnau ffotograffiaeth, a Dani’n anelu i fod yn artist coluro rhyngwladol.

Llun (o’r chwith i’r dde) Dani Hollie a Michelle Thomas

Tags: ,