Newyddion

Cwmni cynhyrchu bwyd yn elwa o gyfleusterau galwedigaethol

June 4, 2015

Dailycer UK

Mae datblygiad diweddar y gweithgynhyrchwr bwyd, Dailycer UK, sydd wedi’i leoli ar Lannau Dyfrdwy, wedi cyd-fynd â hyfforddiant staff llwyddiannus y cwmni gan Goleg Cambria.

Yn ystod y pedair blynedd ers llofnodi cytundeb gyda’r coleg, mae’r cynhyrchydd safon uchel o fariau grawnfwyd, wedi gweld dros 250 o’i staff yn cyflawni hyfforddiant mewn 11 cymhwyster galwedigaethol gwahanol.

Mae’r cymwysterau yn seiliedig ar Hyfedredd mewn Sgiliau’r Diwydiant Bwyd, Gweithgynhyrchu Bwyd, Warws a Storio, TG, Gweinyddiaeth Busnes a Pheirianneg.

Mae gan y busnes ystafell cefnogi hyfforddiant, sydd ar gael 24 awr y dydd, ac mae wedi helpu Dailycer i gynnal a datblygu ei weithlu tra medrus.

Mae’r cwmni rŵan wedi cael ei gydnabod am ei ymrwymiad i gymwysterau galwedigaethol ac mae’n un o’r tri chystadleuydd yn y rownd derfynol i ennill Gwobr Cyflogwr VQ (Vocational Qualification) y Flwyddyn mewn seremoni wobrwyo ar 9 Mehefin yng Ngwesty Dewi Sant, Caerdydd.

Mae’r Gwobrau VQ, sydd wedi’u trefnu gan Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, a Cholegau Cymru, yn cydnabod unigolion a sefydliadau sydd wedi gwella safon y gwasanaethau maent yn eu cyflawni o ganlyniad i gymwysterau galwedigaethol.

Mae’r gwobrau, sy’n cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, bellach yn eu hwythfed flwyddyn ac maent yn cyd-fynd â Diwrnod Cymhwyster Galwedigaethol – sy’n dathlu cymwysterau galwedigaethol ar gyfer myfyrwyr, athrawon, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr ledled Prydain – a gynhelir ar 10 Mehefin.

Dywedodd Jo Butterworth, Rheolwr Adnoddau Dynol ar gyfer Dailycer UK:

“Yn 2009 roeddem yn wynebu hinsawdd economaidd heriol a gwelsom gymwysterau galwedigaethol fel modd o annog cadw staff ac fel dull hyrwyddo mewnol ar gyfer arweinyddion llinell yn dilyn ad-drefniad.

“Roedd rhaid i ni ddefnyddio cymwysterau galwedigaethol i gynnal ein hawydd i fod yn ‘cyflogwr o ddewis’. Gweithiasom ni gyda hyfforddwyr Dailycer UK a Choleg Cambria i arbrofi gyda’r rhaglenni ac wedyn dathlu cyraeddiadau’r staff, roedd hyn yn codi morâl a hunan-barch. Roedd hefyd yn annog eraill i ddysgu sgiliau newydd ac yn codi hyder trwy hyfforddiant.

“Roeddem yn canolbwyntio ar ddatblygu ein staff cynhyrchu, lle mae’r oedran cyfartalog yn 48 oed, trwy gymhwyster uwch hylendid bwyd a diogelwch bwyd. Ystyriwyd bod hyn yn hanfodol er mwyn galluogi ein staff i gefnogi’r portffolio cynnyrch newydd ei wella.

“Mae’r cyfle i ennill cymwysterau galwedigaethol ar y safle rŵan yn cael ei ystyried fel dull recriwtio gwych wrth i’r sefydliad tyfu.”

Disgwylir i gyfleoedd busnes newydd gynyddu trosiant y cwmni o 25 y cant dros y 12 mis nesaf ac mae’r rhaglen hyfforddiant, sy’n cael ei chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a chynllun Llywodraeth Cymru, wirioneddol wedi bod yn rhan allweddol o’r llwyddiant hwn.

Dywedodd Yvonne Evans, Dilysydd Ansawdd ac Aseswr Mewnol arweiniol ar gyfer Gweithgynhyrchu Bwyd, Coleg Cambria:

“Mae ein partneriaeth gyda Dailycer UK yn darparu ystod sylweddol o gymwysterau. Maent wedi bod yn gwmni gwych i fod yn bartner â nhw.”

Mae cystadleuwyr eraill rownd derfynol Cyflogwr VQ y Flwyddyn yn cynnwys y salon trin gwallt proffesiynol, ‘Spirit Hair Team’ yn Ystrad Mynach a’r feithrinfa ‘Little Inspirations’ o Lantrisant. Mae’r wobr yn cydnabod cyflogwyr sy’n hyrwyddo gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac sy’n gwneud cyfraniad sylweddol, mewn perthynas â’u maint, i wella sgiliau a’u hawydd i gystadlu ar lwyfan genedlaethol.

Llongyfarchodd Y Dirprwy Weinidog ar gyfer Sgiliau a Thechnoleg, Julie James y cystadleuwyr ysbrydoledig, a chanmolodd yr holl gyflogwyr a gymerodd ran yn y Gwobrau VQ eleni.

“Mae Gwobr VQ yn fwy na gwobr dim ond gwobr; mae’n symbol o ymroddiad tuag at eich proffesiwn dewisol,” dywedodd.

“Mae rhaglenni datblygu proffesiynol a phersonol yn cael eu defnyddio i alluogi staff i ddilyn llwybr dysgu i ateb anghenion y cwmni, y cwsmer a’r unigolyn.

“Mae’r Gwobrau VQ yn ein helpu i ddathlu’r cyflogwyr a dysgwyr o Gymru sydd eisoes yn mynd tu hwnt i’r gofyn i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

“Os yw economi Cymru am barhau i dyfu yna mae’n rhaid i ni sicrhau bod cyflogwyr, unigolion a Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i fuddsoddi yn y sgiliau gorau ar gyfer llwyddiant er mwyn gallu cynnal gweithlu o safon byd eang yng Nghymru.”