Newyddion

Consortiwm Sgiliau Ar Restr Fer Ar Gyfer Dwy Wobr Genedlaethol

October 11, 2013

PR-_MG_64741

Mae consortiwm sgiliau ar gyfer Canolbarth a Gogledd Cymru ar restr fer ar gyfer dwy wobr genedlaethol nodedig.

Mae Coleg Cambria (Consortiwm Sgiliau Canolbarth a Gogledd Cymru) ymysg 36 o sefydliadau a chwmnïau eraill sydd yn 13 categori rownd derfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2013, sy’n cael ei drefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW).

Mae’r consortiwm ar y rhestr fer ar gyfer anrhydedd Darparwr Prentisiaethau’r Flwyddyn a’r Wobr i Ddarparwyr am Ymatebolrwydd Cymdeithasol.

Mae’r gwobrau’n cydnabod llwyddiannau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr sy’n ymwneud â darparu prentisiaethau safon uchel a rhaglenni dysgu seiliedig ar waith eraill ledled Cymru. Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, sy’n ariannu’r Rhaglen Prentisiaethau.

Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni proffil uchel yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd, ddydd Gwener, 18 Hydref.

Wedi ei sefydlu yn 2010, mae Coleg Cambria (Consortiwm Sgiliau Canolbarth a Gogledd Cymru) yn darparu rhaglenni dysgu i oddeutu 1,000 o ddysgwyr ac mae’n gweithio gyda thua 500 o gyflogwyr, gan gynnwys cwmnïau mawr fel JCB a Kelloggs.

Mae’r consortiwm, sy’n cynnwys Coleg Cambria, ITeC Wrecsam, Nacro, Gwasanaethau Hyfforddiant Myrick a Phrifysgol Glyndŵr yn gweithredu ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn darparu rhaglenni i’r sectorau galwedigaethol, gan gynnwys busnesau, gweinyddiaeth a’r gyfraith, peirianneg ac adeiladu, iechyd, gwasanaethau cyhoeddus a gofal.

Mae partneriaid y consortiwm, ynghyd â’r cyflogwyr y maent yn gweithio â nhw, wedi ennill cyfres o wobrau cenedlaethol am ddysgu’n seiliedig ar waith ac am rannau arfer gorau yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Wedi’i ysgogi gan ‘Strategaeth i Lwyddo’, mae’r consortiwm yn gwasanaethu contract Llywodraeth Cymru gwerth £3.2 miliwn, gydag oddeutu tri chwarter y dysgwyr yn dilyn prentisiaethau, tra bo eraill yn ymwneud â rhaglenni hyfforddeiaeth cyflogadwyedd.

Mae cyfraddau llwyddo’r fframwaith o 90% yn uwch na’r cymharydd cenedlaethol ac mae oddeutu hanner y dysgwyr rhwng 16 a 24 oed.

Mae’r consortiwm hefyd wrthi’n hyrwyddo rhaglenni dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

“Mae datblygu cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg gan y consortiwm yn ymateb i angen gwirioneddol.”

dywedodd Wynne Roberts, Pennaeth Dysgu Seiliedig ar Waith yn y Coleg Cambria newydd.

“Mae 10% o boblogaeth yr ardal yn siarad Cymraeg yn rhugl.  Mae pum ysgol cyfrwng Cymraeg / ddwyieithog yn y dalgylch ond mae’r ddarpariaeth ar gyfer dysgu seiliedig ar waith trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn isel.”

“Datgelodd Llywodraeth Cymru yn 2012, mai dim ond 354 allan o’r 90,477 o brentisiaethau a gyllidwyd, yr ymgymerwyd â nhw trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Mae’r consortiwm bellach yn gweithio i ddatrys hyn.  Canfuwyd a chysylltwyd yn bersonol â phob un o’r 131 o’r dysgwyr sy’n siarad Cymraeg yn rhugl, gan gynnig dewis iddynt ddilyn eu rhaglenni dysgu seiliedig ar waith trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg:

“Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn ein hatgoffa am y cyfoeth anhygoel o ddoniau sydd gan Gymru i’w chynnig ac am gyflawniadau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu Cymru.”

“Mae gan brentisiaethau le anhepgor yn ein heconomi.  Nid yn unig eu bod yn darparu sgiliau a chymwysterau hanfodol ond maent ynddynt eu hunain yn gyfle i newid bywydau pobl ifanc, ac i gyflogwyr, ond maent yn fuddsoddiad mawr sy’n talu ar ei ganfed gyda’u gwaith creiddiol a sgiliau eu gweithlu.”

“Rydyn ni’n gwybod bod prentisiaethau’n rhoi manteision gwirioneddol i fusnesau, a dyna pam mae Llywodraeth Cymru, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, yn parhau i fuddsoddi’n helaeth mewn rhoi cyfle i bobl ifanc fanteisio ar brentisiaethau a chynorthwyo cyflogwyr sydd am fuddsoddi yn nyfodol eu gweithlu.”

“Trwy eu brwdfrydedd a’u hymrwymiad, bydd y rhai a enwebwyd ar gyfer y rownd derfynol eleni yn ysbrydoli llu o bobl eraill i ymdrechu at gyflawni rhagoriaeth a dangos yr effaith anferth y gall hyfforddiant galwedigaethol ei gael.  Rwy’n dymuno pob llwyddiant i bawb sydd drwodd i’r rownd derfynol, wrth iddynt barhau i wneud cyfraniad mawr yn eu meysydd dewisol.”

Gan roi lle amlwg i ragoriaeth mewn datblygu sgiliau yng Nghymru, noddwyd y gwobrau gan Pearson PLC gyda chymorth ei bartner o’r cyfryngau, Media Wales.

Disgwylir y bydd mwy na 300 o randdeiliaid pwysig o’r sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol a hyfforddiant ledled Cymru, yn dod i’r seremoni wobrwyo nodedig hon, lle bydd y gwesteion yn cael gwledd wedi’i pharatoi gan brif gogyddion Tîm Coginio Cenedlaethol Cymru.

Tags: , ,