Newyddion

Coleg Cambria’n ennill Gwobr Genedlaethol nodedig

November 21, 2013

Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria’n dathlu ennill “Oscar Addysg Bellach” am Ddatblygu Llythrennedd a Rhifedd

Roedd staff a myfyrwyr yn dathlu heddiw wrth glywed y newyddion fod Gwobr nodedig Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC) am Ddatblygu Llythrennedd a Rhifedd wedi’i dyfarnu i Goleg Cambria. Cyhoeddwyd mai’r coleg oedd enillydd y wobr, a noddwyd gan Lywodraeth Cymru, gan yr Arglwydd Willis o Knaresborough, Llywydd Ymddiriedolaeth Elusennol AoC yng Nghynhadledd Flynyddol AoC ym Mirmingham ddydd Mercher 20 Tachwedd.

Enillodd Coleg Cambria’r wobr am ei ddulliau arloesol mewn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd a wnaeth trwy greu adran unigol i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni llythrennedd a rhifedd o’r ansawdd gorau ar draws darpariaeth y coleg mewn cydweithrediad â thiwtoriaid prif ffrwd, dysgu seiliedig ar waith a chymunedol.

Mae pob myfyriwr sy’n astudio 6 awr neu ragor yr wythnos yn cael asesiad cychwynnol cyn dechrau ar eu cwrs, gyda dadansoddiad manwl i ddilyn sy’n ffurfio eu cynlluniau gwersi unigol. Caiff hwn ei ddilyn gan ailasesiadau a monitro cynnydd y myfyrwyr ac mae darpariaeth hynod gefnogol a hyblyg yn bodoli sydd wedi ei lunio i ddiwallu anghenion pob myfyriwr.

Mae llwyddiannau cyrhaeddiad mewn llythrennedd a rhifedd ar draws lefelau 1, 2 a 3 yn uwch na’r meincnodau cenedlaethol, gyda gwelliannau mewn Mathemateg a Saesneg TGAU ar radd C ac uwch, a chynnydd sylweddol yn y niferoedd sy’n dilyn cwrs Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol.

Daw canmoliaeth am gyfraniad allweddol y coleg i les economaidd gymdeithasol yr ardal gan gyflogwyr pwysig rhyngwladol a lleol.

Dywedodd Llywodraeth Cymru:

“Mae gwella safonau llythrennedd a rhifedd yn ddau o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd yn allweddol wrth gyfrannu at lwyddiant pobl ifanc yn eu dyheadau gyrfaol ac ansawdd eu bywydau; mae’n sgil bywyd hanfodol.

“Dyna pam ein bod wedi cefnogi’r wobr hon, sy’n cydnabod swyddogaeth bwysig y sector Addysg Bellach mewn parhau i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd eu myfyrwyr a rhoi’r sgiliau angenrheidiol iddynt i’w paratoi ar gyfer byd gwaith ac astudio ymhellach.

“Amlyga’r ymgeision am y wobr hon y dulliau arloesol a llwyddiannus a weithredir gan golegau Cymru i gefnogi’r sgiliau hanfodol hyn ar draws ystod o bynciau a chyd-destunau. Maent oll i’w llongyfarch.”

Meddai David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Ymhyfrydwn ein bod wedi cael y wobr nodedig hon sy’n amlwg yn dangos ymrwymiad ein staff i ddatblygu a sefydlu diwylliant cefnogol o ran arloesedd a chreadigrwydd, gan herio ein dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau rhifedd a llythrennedd hanfodol sydd eu hangen arnynt i greu dyfodol llwyddiannus.

Yng Ngholeg Cambria, rydym yn ymroddedig i roi pob dysgwr yn gyntaf, a’u hysbrydoli i ymgysylltu, dysgu, datblygu a chyflawni dilyniant llwyddiannus i ddysgu pellach, gwaith neu addysg uwch”.

Dywedodd Cadeirydd Gwobrau AoC Beacon Awards, y Fonesig Pat Bacon:

“Fel Cadeirydd y Grŵp Llywio Cenedlaethol, mae ymwneud â dewis enillwyr Gwobrau AoC Beacon unwaith eto wedi bod yn brofiad gwirioneddol ddiddorol a chyffrous.

“Roedd yr ymgeiswyr eleni cyn gryfed ag erioed. Mae’n wych gweld colegau’n nodi’r heriau a wynebwn, ac ymdrin â nhw’n uniongyrchol mewn dulliau arloesol a chreadigol.

“Mae ceisiadau buddugol eleni oll yn enghreifftiau rhagorol o’r ffordd y mae colegau’n dangos pa mor drwyadl y maen nhw’n deall ac yn ymateb i anghenion eu dysgwyr, y cymunedau ehangach a chyflogwyr.

Carwn longyfarch pob un o’r colegau llwyddiannus a gobeithio y byddant y gallu manteisio i’r eithaf ar y cyfle a roddir iddynt gan Wobrau Beacon i helpu i ysgogi arloesedd a datblygu’r cwricwlwm ar draws y sector”

Meddai Roger Marriott, Prif Asesydd Gwobrau AoC Beacon:

“Cafodd yr holl fentrau arloesol a rhagorol a nodwyd trwy broses asesu Gwobrau AoC Beacon eleni argraff gref arnaf.

“Mae’n fraint cael gweld yn bersonol y dulliau creadigol a llawn dychymyg a fabwysiedir gan golegau i gefnogi eu dysgwyr. Mae’r ymroddiad a’r brwdfrydedd a welir gan y colegau buddugol hyn i sicrhau bod unigolion yn cael y cyfle i wireddu eu potensial yn llawn yn ysbrydoledig, a gobeithio bydd y sector ehangach yn manteisio o ganlyniad i ddathlu eu llwyddiannau.”

Bydd Coleg Cambria yn cynnal digwyddiad dathlu yn y Flwyddyn Newydd, a bydd y Wobr yn cael ei chyflwyno iddynt gan Matthew Hancock AS, Y Gweinidog Sgiliau a Menter, mewn seremoni gyflwyno genedlaethol i’w chynnal yn San Steffan ar 5 Chwefror 2014.