Newyddion

Coleg Cambria’n cyfrannu £401.1 miliwn bob blwyddyn i’r economi leol

June 30, 2014

coleg cambria buidings

Mae adroddiad newydd wedi dangos bod Coleg Cambria’n cyfrannu £401.1 miliwn bob blwyddyn i’r economi leol.

Dyma un o’r canfyddiadau mewn dadansoddiad annibynnol ar effaith gymdeithasol ac economaidd coleg Gogledd Ddwyrain Cymru gan gwmni Economic Modelling Specialists International (EMSI).

Dywed yr adroddiad:

“Mae Coleg Cambria’n creu gwerth mewn nifer o ddulliau. Mae’r Coleg yn ymroddedig i roi dysgwyr ar lwybr llwyddiant ac mae ganddo swyddogaeth allweddol yn eu helpu i wella eu cyflogadwyedd a chyflawni eu potensial unigol. Gydag amrywiaeth helaeth o gyrsiau a phrentisiaethau, mae darpariaeth y Coleg yn galluogi dysgwyr i ennill cymwysterau a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gael gyrfa lawn a llewyrchus. Mae’r Coleg hefyd yn darparu amgylchedd ragorol i’r dysgwyr i gyfarfod â phobl newydd a gwneud ffrindiau, tra bod dilyn cyrsiau Coleg yn gwella hunanhyder y dysgwyr ac yn hyrwyddo eu hiechyd meddwl. Mae gan yr holl fanteision cymdeithasol hyn sy’n ymwneud â gwaith ddylanwad gadarnhaol ar iechyd a lles unigolion.

“Fodd bynnag, mae cyfraniad Coleg Cambria yn llawer mwy na dim ond dylanwadu ar fywydau’r dysgwyr. Mae darpariaeth y Coleg yn cefnogi amrywiaeth o sectorau gwaith yn y rhanbarth y mae’n ei wasanaethu, y cyfeirir ato fel Ardal Wasanaeth Coleg Cambria sy’n cael ei ddiffinio fel Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam yng Nghymru. Mae’r ddarpariaeth yn darparu gweithwyr medrus i gyflogwyr er mwyn gwneud eu busnesau yn fwy llewyrchus. Mae gwariant Coleg Cambria, yn ogystal â gwariant ei staff a’i ddysgwyr, yn cefnogi’r economi leol ymhellach trwy’r allbwn a’r gwaith sy’n cael ei greu gan gyflenwyr lleol.”

Dengys ffigurau’r adroddiad fod Cambria’n creu incwm cyfwerth â 4% o gyfanswm economi’r ardal, sy’n cynrychioli 18,030 o swyddi gyda thâl cyfartalog.

Meddai Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, David Jones:

“Ymhyfrydwn fod yr adroddiad annibynnol hwn yn amlygu mewnbwn sylweddol Coleg Cambria i’r economi, yn enwedig y modd yr ydym yn gallu cefnogi a symbylu incwm ar gyfer ein cymunedau.

“Rydym yn canolbwyntio’n gryf ar godi dyheadau pobl leol a datblygu eu sgiliau ac rydym yn ymroddedig i ddatblygu’r gweithlu medrus ddeinamig sy’n hanfodol ar gyfer economi lewyrchus a chynaliadwy.”

Mae’r ystadegau yn yr adroddiad yn dangos bod sgiliau a chymwysterau cyn-fyfyrwyr Coleg Cambria wedi rhoi hwb i’r economi trwy alluogi cyflogwyr i gynyddu allbwn a ychwanegodd £353.2 miliwn mewn incwm i’r economi ranbarthol bob blwyddyn

Ychwanegodd David Jones:

“Mae gennym uchelgais hynod yng Ngholeg Cambria ar gyfer pob busnes, cymuned ac unigolyn yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac i’r is-ranbarth ehangach yn ydym yn ei wasanaethu, ac mae’r adroddiad hwn yn pwysleisio ein brwdfrydedd am swyddogaeth addysg, hyfforddiant a sgiliau fel gyrrwr datblygiad economaidd.”

Gwnaeth y dadansoddiad hefyd ganfod fod gwariant Cambria a’i staff wedi creu tua £47.3 miliwn mewn incwm newydd i gyfanswm yr allbwn rhanbarthol bob blwyddyn.

Yn ogystal â hynny, cyfeiriwyd at y manteision i drethdalwyr gyda thystiolaeth y byddai dysgwyr Coleg Cambria yn fwy llewyrchus o ganlyniad i’w addysg, gan gynyddu allbwn i’w cyflogwyr, a thrwy hynny gynyddu cyllid treth i £226.8 miliwn ynghyd ag arbed £138.9 miliwn i’r sector cyhoeddus gan fod llai o alw am wasanaethau cyhoeddus a gaiff eu hariannu gan y llywodraeth fel budd-daliadau Lwfans Ceiswyr Gwaith.