Newyddion

Coleg Cambria yn ymuno â grŵp 157

September 19, 2013

157

Coleg Cambria, y coleg newydd a ffurfiwyd yn ddiweddar, yn dod yn goleg Addysg Bellach (AB) cyntaf yng Nghymru i ymuno â grŵp 157.

Mae Coleg Cambria, y coleg newydd a ffurfiwyd yn ddiweddar yn dilyn uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl, yn falch o fod wedi derbyn gwahoddiad i fod y coleg cyntaf yng Nghymru i ymuno â grŵp 157, Grŵp Russell o’r sector AB yn y DU.

Dywedodd David Jones, pennaeth a phrif weithredwr:

“Mae’r datblygiad yma’n cyd-fynd yn berffaith gyda strategaeth ac uchelgeisiau Coleg Cambria, a bydd yn llwyfan ar gyfer AB yng Nghymru, ac yn dangos ein bod o ddifrif ynghylch ymrwymiadau’r uniad. Fel un o’r sefydliadau addysgol mwyaf yng Nghymru gydag incwm blynyddol o bron i £65m ac yn darparu cyrsiau i dros 25,000 o ddysgwyr, byddwn yn parhau i gyfrannu’n llawn a gweithio’n agos gyda’n cydweithwyr yn Colegau Cymru, a gyda cholegau a phrifysgolion eraill yng Nghymru. Fodd bynnag, fel aelod o 157, byddwn yn cynnig syniadau arloesol a gwerthfawr o bersbectif Cymreig, ac yn dysgu oddi wrth y gorau, tra’n cyfrannu at arwain datblygiad polisi a gwella perfformiad yn y sector ledled y DU. Mae’n ein galluogi ni i gofleidio ein hunaniaeth Gymreig tra’n ehangu ein gorwelion a chael effaith cryf ar sut y caiff y sector AB ei lunio ar gyfer y dyfodol. Yng Ngholeg Cambria rydym yn angerddol ynghylch ein rôl fel gyrrwr datblygiad economaidd a chyfiawnder cymdeithasol. Gyda Cymru angen codi’i safonau ym myd addysg, a gyda bellach dim ond llond llaw o golegau AB cyffredinol, mae’n hanfodol ein bod ni’n ehangu ein gorwelion ac yn meincnodi ac yn gweithio gyda’r gorau. Mae bod wedi ein lleoli, ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr hefyd yn gwneud hyn yn arbennig o bwysig i Goleg Cambria”.

Dywedodd Dywedodd Lynne Sedgmore, Cyfarwyddwr Gweithredol Grŵp 157:

Rydym yn falch o groesawu Coleg Cambria i Grŵp 157, wrth i ni ymestyn ein haelodaeth ledled y DU. Fel un o sefydliadau addysgol diweddaraf Cymru, mae Coleg Cambria yn adeiladu ar lwyddiannau blaenorol Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl i gynnig addysg, hyfforddiant a sgiliau o ansawdd uchel er budd unigolion, busnesau a chymunedau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a’r is-ranbarth ehangach.”

Dywedodd Peter Roberts, Cadeirydd Grŵp 157 a Phrif Weithredwr Coleg Dinas Leeds:

Mae creu Coleg Cambria yn ddatblygiad sylweddol, ac mae’r partneriaethau cryf sydd gan y coleg gyda thri awdurdod lleol a gyda bron i 1,000 o gyflogwyr yn tanlinellu ei rôl allweddol mewn cefnogi datblygiad economaidd a chyfiawnder cymdeithasol yn y rhanbarth. Rydym yn credu y bydd y coleg yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i waith llunio polisïau a gwella’r grŵp, gan gynnig syniadau newydd a gwerthfawr o’i bersbectif y tu allan i fframwaith addysg bellach a sgiliau Lloegr”.

Tags: , , ,