Newyddion

Coleg Cambria yn rhoi Hwb i Fenter yr Ifanc

October 18, 2013

Image 1

Roedd Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy yn falch o gynnal lansiad Menter yr Ifanc Gogledd Cymru yn ddiweddar.

Daeth dros 110 o ddisgyblion o Goleg Pengwern, Ysgol Uwchradd Darland, Ysgol Uwchradd Dinbych, Ysgol Uwchradd Rydal, Ysgol Uwchradd Sant Joseph ac Ysgol Maes Garmon draw i Lannau Dyfrdwy i ymuno â myfyrwyr y coleg mewn Diwrnod Her Trugareddau, dan arweiniad Selwyn Griffith, Rheolwr Menter yr Ifanc Gogledd a Chanolbarth Cymru, gyda chefnogaeth gan Heather Roberts, aelod o Fwrdd Menter yr Ifanc.

Lluniwyd yr Her er mwyn rhoi blas i’r dysgwyr o sut i sefydlu a rhedeg busnes mewn amgylchedd cystadleuol. Bu i bob tîm weithio dan bwysau, ac ymateb ac addasu i newidiadau yn y gofynion a chwrdd â therfynau amser caeth. Dangosodd y disgyblion sgiliau cyfathrebu a thechnegau gwerthu gwych, ynghyd a’r gallu i feddwl yn greadigol a datrys problemau. Dangosodd pob un sgiliau gwaith tîm ac arweinyddiaeth gref.

Bydd y saith sefydliad yn cymryd rhan eleni mewn gwahanol raglenni Menter yr Ifanc yn cynnwys Rhaglenni Tîm a Chwmni, a fydd yn caniatau iddynt sefydlu a rhedeg eu cwmniau eu hunain.

Dywedodd Rona Griffiths Rheolwraig Menter a Sgiliau’r Byd yng Ngholeg Cambria:

“Roedd yr holl staff a oedd yn bresennol wedi eu plesio’n fawr gyda medr, creadigrwydd a sgiliau gwerthu llawn perswâd y dysgwyr. Roedd hi’n bleser bod yn rhan o ddigwyddiad o’r fath a bod yn dyst i sgiliau ac ymagwedd y medraf ein pobl ifanc. Roedd yn ddiwrnod heriol, llawn hwyl, i bawb oedd a wnelo ag ef.”

Tags: