Newyddion

Coleg Cambria yn rhoi cyngor i lu o bobl ifanc ar ôl canlyniadau TGAU

August 22, 2013

Image-11

Gwelodd Coleg Cambria gannoedd o bobl ifanc yn tyrru drwy’i ddrysau ar ôl iddynt gael eu canlyniadau TGAU y bore yma.

Roedd Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy, Hyfforddiant Wrecsam, Llaneurgain a Llysfasi ar agor i bobl ifanc gyflwyno cadarnhad o’u graddau ar gyfer cyrsiau a fydd yn dechrau ym mis Medi.  Roedd y coleg hefyd ar agor i roi cyngor am ddewisiadau hyfforddiant ac addysg bellach sydd ar gael o hyd i’r myfyrwyr hynny sydd heb benderfynu eto beth fydd eu camau nesaf.  Roedd dysgwyr Coleg Cambria Iâl hefyd yn brysur yn cysylltu â’r coleg gyda’u canlyniadau er mwyn cadarnhau eu lleoedd neu i wneud cais am unrhyw leoedd gwag sydd ar gael ar gyrsiau.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Mae’r diwrnod canlyniadau TGAU yn brysur iawn i ni oherwydd bod darpar fyfyrwyr yn cadarnhau eu graddau a lleoedd ar gyfer mis Medi.  Mae’r coleg eisoes wedi derbyn dros 11,000 o geisiadau ar gyfer mis Medi ac rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur a llwyddiannus iawn”.

“Er nad yw pawb yn cael y graddau roeddent efallai’n gobeithio’u cael, mae gennym ddigon o staff ar gael i roi cyngor am nifer o ddewisiadau sy’n parhau i fod ar gael i’r myfyrwyr.  Ein cyngor ni i unrhyw un sy’n parhau i fod yn ansicr ynglŷn â’r hyn maent am ei wneud y flwyddyn nesaf, neu os nad ydynt wedi llwyddo i gael y graddau roeddent yn gobeithio’u cael, yw cysylltu â’r coleg a byddwn yn gallu eu helpu i wneud y penderfyniadau cywir.”

Bydd Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy, Hyfforddiant Wrecsam, Llaneurgain a Llysfasi ar agor yfory hefyd (dydd Gwener 23 Awst) i roi cyngor ac arweiniad rhwng 10am a 3pm.

Bydd  Coleg Cambria Iâl, Parc y Gelli ar agor 27 a 28 Awst o 10am-7pm.

Myfyrwyr Coleg Cambria yn mwynhau llawenydd canlyniadau TGAU

Derbyniodd nifer o fyfyrwyr Coleg Cambria eu canlyniadau TGAU eu hunain y bore yma, a chyda chyfradd lwyddo drawiadol o dros 99% yn y coleg, roedd digon o ddathliadau’n digwydd.

Mae myfyrwyr sy’n sefyll arholiadau TGAU yng Ngholeg Cambria yn aml yn gwneud hynny i wella’r graddau a enillwyd ganddynt yn yr ysgol.  I lawer o’n myfyrwyr, mae’r canlyniadau newydd yn ofynnol ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch a chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant, y bydd nifer o’r myfyrwyr hyn bellach yn eu dilyn.

Ymhlith y myfyrwyr a oedd yn dathlu roedd Adrian Millsted o Saughall, sy’n 67 oed ac a dderbyniodd A* trawiadol yn ei TGAU Mathemateg, gan brofi nad yw byth yn rhy hwyr i ennill cymwysterau newydd neu wella ar ganlyniadau’r gorffennol.  Roedd nifer o fyfyrwyr hŷn eraill yn dathlu, ac yn eu plith roedd Yazbeth Tshiboyi, sy’n 37 oed, a lwyddodd i gael gradd A yn ei Saesneg, Kevin Davies, sy’n 53 oed, a lwyddodd i gael gradd A yn ei Fathemateg a Michelle Jones, sy’n 38 oed, a lwydodd i gael gradd A yn ei Mathemateg hefyd, yn ogystal ag astudio ar gyfer ei chwrs Mynediad i’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Roedd Victoria Lee o Gaer, sy’n 28 oed, hefyd yn dathlu ar ôl iddi lwyddo i gael A* nodedig yn ei TGAU Gwyddoniaeth.  Bydd hi’n astudio Ffiseg, Bioleg a Chemeg Lefel A Atodol yng Ngholeg Cambria ym mis Medi.

Mae’r llun yn dangos myfyrwyr hapus Coleg Cambria ar ôl iddynt dderbyn eu canlyniadau

(o’r chwith i’r dde) Natasha Woods, Kelly Hughes, Natalie Griffiths a Tomos Parry-Jones

 

Tags: ,