Newyddion

Coleg Cambria yn Parhau i Gefnogi Busnesau Lleol

January 15, 2014

LGT-Pic-for-web-767x470 2

Mae cwmni bychan lleol wedi dangos sut y mae hyfforddiant marchnata proffesiynol gyda Choleg Cambria wedi helpu i wneud eu busnes yn llwyddiant mawr.

Dair blynedd yn ôl sefydlodd Laura Green a Gavin Turley o Shotton eu busnes, LGT Business Solutions. Mae’r cwmni’n darparu hyfforddiant a chefnogaeth busnes ac yn arbenigo yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Maent hefyd yn creu rhaglenni sefydlu ac yn darparu cymorth gyda chynlluniau busnes a gwelliannau proses. Mae LGT Business Solutions yn ddarparwr hyfforddiant wedi ei gymeradwyo gan Gyngor Sir y Fflint.

Dechreuodd Laura a Gavin y cwrs Tystysgrif Ragarweiniol mewn Marchnata (CIM) ym Medi 2013 a byddant yn cwblhau’r cwrs ym mis Mai. Mae’r cwrs wedi ei rannu’n ddau ran; yr uned gyntaf yn trafod beth yw marchnata a sut i’w ddefnyddio ar gyfer llwyddiant busnes a’r ail ran yn edrych ar ddeall perthnasau â chwsmeriaid ac yn cael ei asesu trwy aseiniad ysgrifenedig. Mae Laura a Gavin yn gobeithio gallu astudio cyrsiau eraill gyda Choleg Cambria yn y dyfodol.

Dywedodd Laura Green: “Mae’r cwrs wedi bod yn hynod o ddiddorol hyd yma ac mae’n gyfleus gan ein bod yn mynychu un noson yr wythnos, ac mae hyn yn ffitio mewn gyda’n gwaith.

“Un o’n cymdeithion mwyaf yw Age UK ac rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda hwy yn 2014. Mae ein busnes yn ffynnu ac mae’r cwrs wedi’n galluogi ni i adnabod cyfleoedd busnes da. Credwn y bydd y cwrs CIM yn ein helpu ni i gyflawni ein hymrwymiad a’r ymroddiad i ddarparu cynhyrchion o ansawdd uchel, cefnogaeth busnes fforddiadwy a gwasanaeth cwsmer rhagorol i’n holl gleientiaid a chymdeithion”

Dywedodd Gavin Turley: “Mae’r cwrs wedi ein helpu ni i weld ein busnes o bersbectif arall a meddwl sut y mae ein cwsmeriaid yn ein gweld. Mae wedi rhoi eglurder i ni a gallwn weld y manteision i’n busnes.

“Hoffem ddiolch i Brian Warnock (aelod o Dîm Ymgysylltu â Chyflogwyr Coleg Cambria sy’n gyfrifol am reoli’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd yn y coleg) am ein cyflwyno i’r cwrs ac i’n tiwtor  Stephanie Littler, am eu cefnogaeth barhaus.

Dywedodd Stephanie Littler: “Rwyf wedi canfod fod y myfyrwyr hynny sy’n cwblhau cymwysterau Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) fel y Dystysgrif Ragarweiniol a’r Dystysgrif Broffesiynol mewn Marchnata yn ennill y sgiliau ymarferol, gwybodaeth a hyder i ddod yn farchnatwyr effeithiol. Maent yn dysgu sut i gyfathrebu’n fwy proffidiol gyda’u cwsmeriaid a chydweithwyr ac o ganlyniad yn gwneud gwir wahaniaeth yn eu gyrfaoedd marchnata unigol. “

“Rwy’n falch o ddweud bod y gyfradd basio yn 100% (llynedd) ac mae Sefydliad Siartredig Marchnata wedi canmol y canlyniadau anhygoel yma.”

I gael rhagor o wybodaeth dewch i’r noson agored ar nos Fercher 29ain o Ionawr am 6yh yng Ngholeg Cambria Llaneurgain neu e-bostio Stephanie.littler@cambria.ac.uk

Fe all arian fod ar gael trwy Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd. I gael rhagor o wybodaeth a gwybodaeth am gyrsiau’n dechrau yn Chwefror ewch i http://www.cambria.ac.uk/cimcourses neu ffonio 0300 30 30 006.

Tags: , , , , , , ,